Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 22. února 2019 Evropskou komisí proti rozsudku Tribunálu (čtvrtého senátu) vydanému dne 12. prosinec 2018 ve věci T-683/15, Freistaat Bayern v. Evropská komise

(Věc C-167/19 P)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Evropská komise (zástupci: K. Herrmann, T. Maxian Rusche, P. Němečková, zmocněnci)

Další účastník řízení: Freistaat Bayern

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil napadený rozsudek;

prohlásil první žalobní důvod před Tribunálem za neopodstatněný;

ohledně ostatních žalobních důvodů vrátil věc zpět k Tribunálu;

uložil žalobci v prvním stupni náhradu nákladů řízení vynaložených v prvním stupni a v řízení o kasačním opravném prostředku, a podpůrně, v případě vrácení věci k Tribunálu, rozhodl, že o nákladech řízení v prvním stupni a v řízení o kasačním opravném prostředku bude rozhodnuto později.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

První důvod kasačního opravného prostředku

Tribunál vyložil a použil v bodech 60 až 67 napadeného rozsudku v rámci definice požadavků na obsah rozhodnutí o zahájení řízení z právního hlediska nesprávně čl. 108 odst. 2 SFEU, jakož i čl. 6 odst. 1 nařízení č. 659/19991 a judikaturu unijních soudů, která se k nim vztahuje: zdroj financování podpory se v rozhodnutí o zahájení uvádí jen výjimečně a za zvláštních okolností.

Druhý důvod kasačního opravného prostředku

Tribunál v bodech 53 až 58 a 62 napadeného rozsudku vyložil nesprávně rozhodnutí o zahájení řízení a tím se dopustil nedostatečného odůvodnění, přičemž zároveň nereagoval na argumenty Komise; ve skutečnosti rozhodnutí o zahájení řízení zahrnuje způsob financování z rozpočtových prostředků.

Třetí důvod kasačního opravného prostředku

Tribunál v bodech 70 a 71 napadeného rozsudku z právního hlediska nesprávně vyložil čl. 263 odst. 2 SFEU a s ním spojenou judikaturu unijních soudů tím, že vycházel z toho, že se v případě práva zúčastněných osob na účast jedná o podstatnou formální náležitost ve smyslu čl. 263 odst. 2 SFEU.

Čtvrtý důvod kasačního opravného prostředku

Tribunál v bodech 72 až 75 napadeného rozsudku nesprávně vyložil právo na účast podle čl. 108 odst. 2 a 3 SFEU a čl. 6 odst. 1 nařízení č. 659/1999, včetně judikatury unijních soudů k důsledkům porušení práva na účast tím, že konstatoval, že vyjádření zúčastněné strany k otázce, zda prostředky ze souhrnného rozpočtu představují státní prostředky, mohlo změnit výsledek řízení. V tomto rámci Tribunál nesprávně vyložil i pojem státní prostředky ve smyslu čl. 107 odst. 1 SFEU a pojem existující podpora ve smyslu čl. 108 odst. 1 SFEU, jakož i zkreslil skutečnosti uvedené v napadeném usnesení a přednesené před ním a opomenul se vypořádat s argumenty, které Komise přednesla před Tribunálem.

____________

1 Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES, Úř. věst. 1999, L 83, s.1