Language of document :

Recurs introdus la 22 februarie 2019 de Comisia Europeană împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a patra) din 12 decembrie 2018 în cauza T-683/15, Freistaat Bayern/Comisia Europeană

(Cauza C-167/19 P)

Limba de procedură: germana

Părțile

Recurentă: Comisia Europeană (reprezentanți: K. Herrmann, T. Maxian Rusche, P. Němečková, agenți)

Cealaltă parte din procedură: Freistaat Bayern

Concluziile recurentei

Comisia solicită:

anularea hotărârii atacate;

declararea primului motiv al acțiunii în fața Tribunalului ca nefondat;

trimiterea cauzei spre rejudecare la Tribunal pentru celelalte motive;

obligarea reclamantului din procedura în fața primei instanțe la plata cheltuielilor de judecată din prima instanță și din recurs, respectiv, cu titlu subsidiar, în cazul trimiterii cauzei spre rejudecare la Tribunal, amânarea pronunțării deciziei referitoare la cheltuielile de judecată din prima instanță și din recurs.

Motivele și principalele argumente

Primul motiv de recurs:

La punctele 60-67 din hotărârea atacată, atunci când a definit cerințele din cuprinsul deciziei de deschidere, Tribunalul a săvârșit o eroare de drept în interpretarea și aplicarea articolului 108 alineatul (2) TFUE și a articolului 6 alineatul (1) din Regulamentul nr. 659/19991 , precum și a jurisprudenței instanțelor Uniunii referitoare la acestea: sursele de finanțare ale unui ajutor trebuie să fie precizate în decizia de deschidere numai în mod excepțional și în situații speciale.

Al doilea motiv de recurs:

La punctele 53-58 și 62 din hotărârea atacată, Tribunalul a interpretat în mod eronat decizia de deschidere, cauzând astfel un viciu de motivare, și nu a răspuns la argumentele Comisiei: în realitate, decizia de deschidere cuprinde modul de finanțare din resurse bugetare.

Al treilea motiv de recurs:

La punctele 70 și 71 din hotărârea atacată, Tribunalul a săvârșit o eroare de drept în interpretarea articolului 263 al doilea paragraf TFUE și a jurisprudenței instanțelor Uniunii referitoare la acesta prin faptul că a considerat că drepturile de participare ale terților reprezintă norme fundamentale de procedură în sensul articolului 263 al doilea paragraf TFUE.

Al patrulea motiv de recurs:

La punctele 72-75 din hotărârea atacată, Tribunalul a interpretat în mod eronat dreptul de participare în temeiul articolului 108 alineatele (2) și (3) TFUE și al articolului 6 alineatul (1) din Regulamentul nr. 659/1999, precum și al jurisprudenței instanțelor Uniunii referitoare la consecințele încălcării unui drept de participare, prin faptul că a stabilit că o declarație a părții interesate cu privire la problema dacă resursele bugetare reprezintă resurse de stat ar fi putut modifica rezultatul procedurii. În acest context, Tribunalul a interpretat de asemenea în mod eronat noțiunea de resurse de stat în temeiul articolului 107 alineatul (1) TFUE și noțiunea de ajutoare existente în temeiul articolului 108 alineatul (1) TFUE, a denaturat faptele constatate în decizia atacată și care i-au fost prezentate și a omis să examineze argumentele expuse de Comisie în fața Tribunalului.

____________

1     Regulamentul (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE (JO 1999, L 83, p. 1, Ediție specială, 08/vol. 1, p. 41).