Language of document :

Жалба, подадена на 5 декември 2018 г. от Wallapop, S.L. срещу решението на Общия съд (шести състав), постановено на 3 октомври 2018 г. по дело T-186/17 — Unipreus/EUIPO – Wallapop (wallapop)

(Дело C-763/18 P)

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: Wallapop, S.L. (представители: D. Sarmiento Ramírez-Escudero и N. Porxas Roig, адвокати)

Друга страна в производството: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Искания на жалбоподателя

да се отмени обжалваното решение поради причините, изложени в единственото основание, като се обяви, че разглежданите услуги не са сходни;

да се осъди Unipreus да заплати разноските, направени от Wallapop, както в производството пред Общия съд, така и в настоящото производство преди Съда.

Основания и основни доводи

Wallapop, S.L. подава касационна жалба срещу решението на Общия съд (шести състав) от 3 октомври 2018 г., постановено по дело T-186/171 , във връзка с производство по възражение, образувано по инициатива на дружеството Unipreus, S.L. срещу заявката на Wallapop, S.L. за регистрация на фигуративна марка на Европейския съюз № 13.268.941.

Жалбата се основава на едно-единствено касационно основание, с което се твърди нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Европейския съюз2 [понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно марката на Европейския съюз] и на съдебната практика относно преценката за сходство между услугите.

По-специално жалбоподателят в касационното производство извежда основанието на жалбата си от погрешното прилагане от страна на Общия съд на критериите, установени в съдебната практика за разглеждането на сходството между приложното поле на марките. По същество Общият съд не е взел предвид понятието за продажба и услугите, които поначало предлага онлайн място за търговия съгласно неговото определение в закона и в съдебната практика, които са посреднически услуги, а не услуги за продажба или сходни услуги.

Тази погрешна преценка на Общия съд се отразява на анализа на сходството между разглежданите услуги, който този съд прави в решението си, прилагайки определените критерии за тази цел в съдебната практика (като естеството на услугите, тяхното разпространение, предназначение и схващане или конкуренцията и взаимното допълване между тези услуги).

____________

1 Решение от 3 октомври 2018 г., Unipreus/EUIPO – Wallapop (wallapop) (T-186/17, непубликувано, EU:T:2018:640)

2 ОВ L 78, 2009 г., стр. 1