Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 5. prosince 2018 společností Wallapop, S.L., proti rozsudku Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 3. října 2018 ve věci T-186/17, Unipreus v. EUIPO – Wallapop (wallapop)

(Věc C-763/18 P)

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelka): Wallapop, S.L. (zástupci: D. Sarmiento Ramírez-Escudero a N. Porxas Roig, abogados)

Další účastníci řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví a Unipreus, S.L.

Návrhová žádání

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelka) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil napadený rozsudek z důvodů uvedených v jediném důvodu kasačního opravného prostředku a určil, že sporné služby nejsou podobné;

uložil společnosti Unipreus náhradu nákladů řízení vynaložených společností Wallapop v řízení v prvním stupni i v tomto řízení před Soudním dvorem.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Wallapop, S.L., podává kasační opravný prostředek proti rozsudku Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 3. října 2018 ve věci T-186/171 a týkajícímu se námitkového řízení zahájeného na návrh společnosti Unipreus, S.L., proti přihlášce obrazové ochranné známky Evropské unie č. 13 268 941, kterou podala Wallapop, S.L.

Na podporu svého kasačního opravného prostředku uvádí jediný důvod vycházející z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství2 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie] a nedodržení judikatury týkající se výkladu podobnosti služeb.

Navrhovatelka konkrétně namítá, že Tribunál nesprávně uplatnil judikaturou stanovená kritéria pro vymezení podobnosti určení ochranných známek, zejména proto, že nezohlednil pojem „uvádění na trh“ a služby, které běžně poskytuje internetové tržiště v souladu se svým zákonným a judikatorním vymezením, tedy služby zprostředkovatelské, a nikoli naopak služby uvádění na trh či služby podobné.

Toto nesprávné posouzení Tribunálu se odráží v analýze podobnosti dotčených služeb, kterou v rozsudku provádí a při které uplatňuje kritéria stanovená v judikatuře pro tyto účely (jako je povaha, způsoby distribuce, určení a vnímání nebo konkurence a komplementarita služeb).

____________

1 Rozsudek ze dne 3. října 2018, Unipreus v. EUIPO – Wallapop (wallapop) (T-186/17, nezveřejněný, EU:T:2018:640)

2 Úř. věst. 2009, L 78, s. 1.