Language of document :

Wallapop, S.L-i 5. detsembril 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 3. oktoobri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-186/17: Unipreus versus EUIPO – Wallapop (wallapop)

(kohtuasi C-763/18 P)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Apellant: Wallapop, S.L. (esindajad: advokaadid D. Sarmiento Ramírez-Escudero ja N. Porxas Roig)

Teised menetlusosalised: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet ja Unipreus, S.L.

Apellandi nõuded

tühistada kohtuotsus ainsas väites esitatud põhjustel ja sedastada, et vaidlusalused teenused ei ole sarnased;

mõista Wallapopi poolt nii esimeses kohtuastmes kui ka käesolevas menetluses kantud kulud välja Unipreusilt.

Väited ja peamised argumendid

Wallapop, S.L. esitab apellatsioonkaebuse Üldkohtu (kuues koda) 3. oktoobri 2018. aasta kohtuotsuse peale kohtuasjas T-186/171 , mis käsitleb vastulausemenetlust, mille äriühing Unipreus, S.L. algatas siis, kui Wallapop, S.L. esitas Euroopa Liidu kujutismärgi taotluse nr 13 268 941.

Apellatsioonkaebuse toetuseks on esitatud üksainus väide, et on rikutud nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määruse (EÜ) nr 207/2009 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta2 artikli 8 lõike 1 punkti b (nüüd Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta määruse (EL) 2017/1001 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta artikli 8 lõike 1 punkt b) ja kohtupraktikat, mis käsitleb teenuste sarnasuse hindamist.

Eeskätt põhistab apellant oma väidet sellega, et Üldkohus kohaldas vääralt kriteeriume, mis on kohtupraktikas kehtestatud kaubamärkide puhul arvessevõetava sarnasuse kindlaksmääramiseks; eeskätt seetõttu, et ta ei pööranud tähelepanu turustamise kontseptile ja teenustele, mida internetipõhine kauplemiskoht osutab õigusnormidest ja kohtupraktikast johtuvalt, see tähendab vahendusteenustele, mitte aga turustamisteenustele ja sarnastele.

Üldkohtu selline väär hinnang kandub üle asjaomaste teenuste sarnasuse analüüsile, mille Üldkohus viis vaidlustatud kohtuotsuses läbi, kohaldades selleks kohtupraktikas kehtestatud kriteeriume (nagu teenuste laad, turustamiskanalid, otstarve ja tajumine või nendevaheline konkurents ja täiendavus).

____________

1 3. oktoobri 2018. aasta kohtuotsus Unipreus vs. EUIPO – Wallapop (wallapop) (T-186/17, ei avaldata, EU:T:2018:640).

2 ELT 2009, L 78, lk 1.