Language of document :

Hogere voorziening ingesteld op 5 december 2018 door Wallapop, S.L. tegen het arrest van het Gerecht (Zesde kamer) van 3 oktober 2018 in zaak T-186/17, Unipreus/EUIPO – Wallapop (wallapop)

(Zaak C-763/18 P)

Procestaal: Spaans

Partijen

Rekwirante: Wallapop, S.L. (vertegenwoordigers: D. Sarmiento Ramírez-Escudero en N. Porxas Roig, abogados)

Andere partijen in de procedure: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie en Unipreus, S.L.

Conclusies

vernietiging van het arrest om de in het enige middel uiteengezette redenen en vaststelling dat de litigieuze diensten niet soortgelijk zijn;

verwijzing van Unipreus in de kosten van Wallapop voor zowel de procedure in eerste aanleg als de procedure voor het Hof.

Middelen en voornaamste argumenten

Wallapop, S.L. stelt hogere voorziening in tegen het arrest van het Gerecht (Zesde kamer) van 3 oktober 2018 in zaak T-186/171 , met betrekking tot een oppositieprocedure die Unipreus, S.L. heeft ingesteld tegen de aanvraag tot inschrijving van Uniebeeldmerk nr. 13 268 941 door Wallapop, S.L.

De hogere voorziening is gebaseerd op één middel: schending van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk2 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk] en strijdigheid met de rechtspraak waarbij de beoordeling van de soortgelijkheid van diensten wordt uitgelegd.

Inzonderheid baseert rekwirante het middel in hogere voorziening op de onjuiste toepassing door het Gerecht van de in de rechtspraak vastgestelde criteria om te bepalen wanneer diensten soortgelijk zijn; in wezen heeft het Gerecht geen rekening gehouden met het begrip handel en de diensten die een internetmarktplaats gewoonlijk verricht volgens de definitie ervan in de wet en in de rechtspraak, dit wil zeggen tussenhandeldiensten, en niet handel of soortgelijke diensten.

Deze onjuiste beoordeling van het Gerecht heeft gevolgen voor het onderzoek van de soortgelijkheid van de litigieuze diensten dat het in zijn arrest verricht met toepassing van de daartoe in de rechtspraak vastgestelde criteria (zoals de aard, de distributiekanalen, de bestemming en de perceptie, of het concurrerende en het complementaire karakter van diensten).

____________

1 Arrest van 3 oktober 2018, Unipreus/EUIPO – Wallapop (wallapop) (T-186/17, niet gepubliceerd, EU:T:2018:640).

2 PB 2009, L 78, blz. 1.