Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 3 października 2018 r. w sprawie T-18/17 Unipreus / EUIPO – Wallapop (wallapop), wniesione w dniu 5 grudnia 2018 r. przez Wallapop, S.L.

(Sprawa C-763/18 P)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Wnoszący odwołanie: Wallapop, S.L. (przedstawiciele: adwokaci D. Sarmiento Ramírez-Escudero i N. Porxas Roig)

Druga strona postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej i Unipreus, S.L.

Żądania wnoszącego odwołanie

uchylenie zaskarżonego wyroku z powodów przedstawionych w jedynym podniesionym zarzucie i stwierdzenie, że rozpatrywane usługi nie są podobne;

obciążenie Unipreus kosztami poniesionymi przez Wallapop w związku z postępowaniem przed Sądem i przed Trybunałem.

Zarzuty i główne argumenty

Wallapop, S.L. wnosi odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) z dnia 3 października 2018 r. w sprawie T-186/171 wydanego w następstwie postępowania w sprawie sprzeciwu wniesionego przez Unipreus, S.L. wobec zgłoszenia do rejestracji graficznego unijnego znaku towarowego nr 13 268 941 dokonanego przez Wallapop, S.L.

Odwołanie opiera się na jednym tylko zarzucie, w ramach którego wnosząca odwołanie podnosi naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej2 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej] oraz orzecznictwa dotyczącego oceny podobieństwa usług.

W szczególności wnosząca odwołanie opiera zarzut odwołania na dokonaniu przez Sąd błędnej wykładni kryteriów ustanowionych w orzecznictwie w odniesieniu do badania podobieństwa między znakami towarowymi. W istocie Sąd nie uwzględnił pojęcia sprzedaży i usług, jakie zwykle oferuje giełda handlowa zgodnie z jej definicją prawną i orzeczniczą, którymi są usługi pośrednictwa, a nie usługi sprzedaży lub podobne.

Powyższa błędna ocena Sądu odcisnęła się na analizie podobieństwa usług rozpatrywanych w niniejszej sprawie, jakiej Sąd dokonał przy zastosowaniu zdefiniowanych w tym celu w orzecznictwie kryteriów (takich jak charakter usług, kanały ich dystrybucji, ich przeznaczenie lub sposób ich postrzegania, a także stosunek konkurencyjności lub komplementarności między tymi usługami).

____________

1 Wyrok z dnia 3 października 2018 r., Unipreus/EUIPO – Wallapop (wallapop) (T-186/17, niepublikowany, EU:T:2018:640).

2 Dz.U. 2009, L78, s. 1.