Language of document :

Odvolanie podané 5. decembra 2018: Wallapop, S.L. proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z 3. októbra 2018 vo veci T-186/17, Unipreus/EUIPO – Wallapop (wallapop)

(vec C-763/18 P)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Wallapop, S.L. (v zastúpení: D. Sarmiento Ramírez-Escudero a N. Porxas Roig, abogados)

Ďalší účastníci konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo a Unipreus, S.L.

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil napadnutý rozsudok z dôvodov uvedených v jedinom odvolacom dôvode a určil, že sporné služby nie sú podobné,

uložil spoločnosti Unipreus povinnosť nahradiť trovy konania, ktoré vznikli spoločnosti Wallapop v konaní na prvom stupni a v tomto konaní pred Súdnym dvorom.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Wallapop, S.L. podáva odvolanie proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z 3. októbra 2018 vo veci T-186/171 týkajúcemu sa námietkového konania, ktoré bolo začaté na návrh spoločnosti Unipreus, S.L. proti prihláške obrazovej ochrannej známky Európskej únie č. 13 268 941, ktorú podala Wallapop, S.L.

Na podporu svojho odvolania uvádza odvolateľka jediný dôvod založený na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva2 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie] a na nedodržaní judikatúry týkajúcej sa výkladu podobnosti služieb.

Odvolateľka konkrétne uvádza, že Všeobecný súd nesprávne uplatnil judikatúrou stanovené kritériá na vymedzenie podobnosti, pokiaľ ide o uplatňovanie medzi ochrannými známkami, najmä z dôvodu, že nezohľadnil pojem „uvádzanie na trh“ a služby, ktoré bežne poskytuje internetové trhovisko v súlade so svojím vymedzením v zákonoch a judikatúre, teda služby sprostredkovateľské, a nie naopak služby uvádzania na trh či služby podobné.

Toto nesprávne posúdenie Všeobecného súdu sa odráža v analýze podobnosti dotknutých služieb, ktorú v rozsudku vykonáva a pri ktorej uplatňuje kritériá stanovené v judikatúre na tento účel (ako sú povaha, spôsoby distribúcie, určenie a vnímanie alebo konkurencia a komplementárnosť medzi službami).

____________

1 Rozsudok z 3.októbra 2018, Unipreus/EUIPO – Wallapop (wallapop) (T-186/17, nezverejnený, EU:T:2018:640).

2 Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1.