Language of document :

Överklagande ingett den 5 december 2018 av Wallapop, S.L. av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 3 oktober 2018 i mål T-186/17, Unipreus mot EUIPO – Wallapop (wallapop)

(Mål C-763/18)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Klagande: Wallapop, S.L. (ombud: advokaterna D. Sarmiento Ramírez-Escudero och N. Porxas Roig)

Övriga parter i målet: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet och Unipreus, S.L.

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva domen, av de skäl som anförs inom ramen för den enda grunden, där tribunalen fann att de motstående tjänsterna inte liknar varandra, och

förplikta Unipreus att ersätta Wallapops rättegångskostnader, avseende såväl förfarandet i första instans som i förevarande förfarande vid domstolen.

Grunder och huvudargument

Wallapop, S.L. överklagar tribunalens dom (sjätte avdelningen) av den 3 oktober 2018 i mål T-186/17,1 om ett invändningsförfarande som inleddes av bolaget Unipreus, S.L. mot ansökan från Wallapop, S.L. om registrering av EU-figurmärket nr 13.268.941.

Överklagandet stöder sig på en enda grund, nämligen åsidosättande av artikel 8.1 b i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken2 (nu artikel 8.1 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken) och rättspraxis om bedömningen av tjänsteslagslikhet.

Klaganden åberopar särskilt att tribunalen tillämpade de i rättspraxis fastställda kriterierna för likhetsbedömning av varumärken felaktigt, väsentligen genom att missuppfattat beaktat begreppet saluföring i förhållande till tjänster som normalt tillhandahålls via internet, såsom detta definierats i lag och rättspraxis, det vill säga som medlingstjänster snarare än som försäljningstjänster eller liknande.

Denna felaktiga bedömning från tribunalens sida påverkar bedömningen i domen av likheten mellan de motstående tjänsterna, utifrån de i rättspraxis fastställda kriterierna för detta (såsom tjänsterna art, distributionskanaler, ändamål och hur de uppfattas samt om de konkurrerar med eller kompletterar varandra).

____________

1 Dom av den 3 oktober 2018, Unipreus/EUIPO – Wallapop (wallapop) (T-186/17, ej publicerad, EU:T:2018:640)

2 EUT L 78, 2009, s. 1