Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunalul Bucureşti (Rumunsko) dne 3. ledna 2019 – SC Mitliv Exim SRL v. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

(Věc C-9/19)

Jednací jazyk: rumunština

Předkládající soud

Tribunalul Bucureşti

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: SC Mitliv Exim SRL

Žalovaní: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Předběžné otázky

1)    Brání ustanovení článku 2 a článku 273 směrnice Rady 2006/112 ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty1 , článku 50 Listiny základních práv Evropské unie a článku 325 SFEU, za takových okolností, jako jsou okolnosti věci v původním řízení, takové vnitrostátní právní úpravě, jako je vnitrostátní právní úprava dotčená v původním řízení, na jejímž základě mohou současně nastat následující situace:

-     zaplacení částky za škodu způsobenou trestným činem stanovenou v průběhu předběžného vyšetřování na základě jiného titulu, než je daňová pohledávka;

-     uskutečnění dodatečné daňové kontroly prováděné souběžně s trestním řízením, v němž byla proti obžalovanému daňovému poplatníkovi vznesena obžaloba pro trestný čin daňového úniku, která k jeho tíži stanoví dodatečné daňové povinnosti jak za dané období, tak i částku, která již byla poskytnuta státním orgánům v průběhu předběžného vyšetřování, přičemž však rozhodnutí o správní stížnosti podané proti aktům vydaným během této kontroly bylo přerušeno až do ukončení trestního stíhání;

-     ukončení trestního řízení u soudu prvního stupně odsouzením obžalovaného mimo jiné také ke společné a nerozdílné povinnosti k zaplacení celé částky, která byla v průběhu předběžného vyšetřování určena jako splatná všemi obžalovanými, a to navzdory tomu, že k tíži dotyčného poplatníka byla stanovena pouze ta část dlužné částky, kterou tento daňový poplatník již zaplatil, a do jaké míry má kumulace těchto situací ve vztahu k dotčenému daňovému poplatníkovi nadměrnou povahu?

2)    Je za takových okolností, jako jsou okolnosti věci v původním řízení, také za účelem zajištění cíle vybírání splatných finančních závazků vůči státu a boje proti podvodům, s obecnými zásadami unijního práva a se zásadou ne bis in idem slučitelné zejména jednání státních orgánů, které spočívá v tom, že z daňového hlediska nezohlední platby uskutečněné předtím, než se správní a trestní sankce staly pravomocnými, a to s přihlédnutím k tomu, že platba pokrývá část daňové povinnosti dotčeného daňového poplatníka?

3)    Je třeba ve světle odpovědí na výše uvedené otázky [1] a [2] vykládat unijní právo v tom smyslu, že brání takové vnitrostátní právní úpravě, jako je vnitrostátní právní úprava v původním řízení, která nepovažuje za výběr daně v rozporu s unijním právem [...] situaci, kdy daňový poplatník nahradil škodu způsobenou trestnou činností v průběhu předběžného vyšetřování, a to aby dosáhl snížení trestu o polovinu, bez titulu daňové pohledávky pocházejícího od orgánů příslušných k jeho vydání nebo bez pravomocného rozsudku trestního soudu, avšak daňové orgány při příležitosti daňové kontroly stanovily k jeho tíži dodatečné daňové povinnosti jak za dané období, tak i částku, která již byla poskytnuta státním orgánům státu, a daň byla vybrána od okamžiku platby až do okamžiku, kdy bylo daňové zatížení určeno na základě titulu daňové pohledávky nebo pravomocného trestního rozsudku, bez právního základu?

____________

1 Úř. věst. 2006, L 347, s. 1.