Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunalul Bucureşti (Rumeenia) 3. jaanuaril 2019 – SC Mitliv Exim SRL versus Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

(kohtuasi C-9/19)

Kohtumenetluse keel: rumeenia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunalul Bucureşti

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: SC Mitliv Exim SRL

Vastustajad: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Eelotsuse küsimused

Kas nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi1 , artikli 2 ja artikli 273, Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 50 ja ELTL artikli 325 sätetega on põhikohtuasja asjaoludel vastuolus põhikohtuasjas käsitletavad liikmesriigi õigusnormid, mis võimaldavad kujuneda välja järgmiste asjaolude kogumil:

– kohtueelse menetluse käigus tuvastatud kuriteoga tekitatud kahju summa tasumine muul alusel kui maksunõue;

– täiendava maksukontrolli läbiviimine paralleelselt kriminaalmenetlusega, milles süüdistatav maksumaksja on antud kohtu alla vastutavana maksupettuse kuriteo toimepanemise eest ja milles määratakse täiendavad maksukohustused sama ajavahemiku eest ja summas, mis oli riigi ametiasutuste käsutusse antud juba kohtueelse menetluse käigus, samas kui otsuse tegemine maksukontrolli käigus väljastatud dokumentide peale esitatud vaide kohta oli kuni kriminaalmenetluse lõpuni peatatud;

– kriminaalmenetluse lõpetamine esimese astme kohtus süüdistatava süüdimõistmisega, muu hulgas ka see, et süüdistatavalt mõisteti solidaarselt välja kogu summa, mis oli kohtueelse menetluse käigus määratud kõigile süüdistatavatele, hoolimata sellest, et kõnealusele maksukohustuslasele oli määratud tasuda vaid osa sellest summast, mille ta on juba tasunud, ning millises ulatuses on need kumuleerunud olukorrad asjaomasele maksumaksjale ülemäära koormavad?

Kas sellistel asjaoludel nagu põhikohtuasjas, arvestades ka riigile võlgnetava maksu sissenõudmise eesmärki ja võitlust maksupettuste vastu, on EL õiguse põhimõtetega üldiselt ja eelkõige ne bis in idem põhimõttega kooskõlas riigiasutuste käitumine, mis seisneb selles, et maksustamise seisukohast ei võeta arvesse makset, mis on tehtud enne haldussanktsioonide ja kriminaalkaristuste jõustumist, pidades silmas, et makse katab osa isikule pandud maksukohustusest?

Kas eespool [esimesele] ja [teisele] küsimusele antud vastuseid silmas pidades tuleb EL õigust tõlgendada nii, et sellega on vastuolus põhikohtuasjas käsitletavad liikmesriigi õigusnormid, mis ei pea Euroopa Liidu õigusega vastuolus oleva maksu sissenõudmisega […] samaväärseks juhtumit, kui maksumaksja on kohtueelse menetluse käigus hüvitanud kuriteoga tekitatud kahju – ilma pädevate asutuste poolt väljastatud kahju hüvitamise nõude või kriminaalkohtu lõpliku otsuseta – selleks, et vähendada karistust poole võrra, kuid kus maksuhaldur on maksukontrolli käigus määranud talle täiendavaid maksukohustusi sama ajavahemiku eest ja summas, mis oli juba antud riigi ametiasutuste käsutusse, ning maks oli juba alusetult sisse nõutud alates tasumishetkest kuni maksukohustuse kindlaksmääramiseni maksunõude või kriminaalasjas jõustunud kohtuotsuse alusel?

____________

1 ELT 2006, L 347, lk 1.