Language of document :

2019 m. sausio 3 d. Tribunalul Bucureşti (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje SC Mitliv Exim SRL / Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

(Byla C-9/19)

Proceso kalba: rumunų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunalul Bucureşti

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: SC Mitliv Exim SRL

Atsakovės: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Prejudiciniai klausimai

Ar pagal 2006 m. lapkričio 28 d. Direktyvos 2006/112/EB1 dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 2 straipsnio ir 273 straipsnio, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 50 straipsnio ir SESV 325 straipsnio nuostatas, susijusias su pagrindinėje byloje nagrinėjamomis aplinkybėmis, draudžiami tokie nacionalinės teisės aktai, koks aptariamas pagrindinėje byloje, pagal kuriuos vienu metu gali susiklostyti toliau aprašyta padėtis:

tam tikra suma sumokama už žalą, patirtą dėl ikiteisminio tyrimo metu nustatytos nusikalstamos veikos, nesusijusios su mokesčių kreditu;

vėliau atliekamas mokestinis patikrinimas, o lygiagrečiai nagrinėjama baudžiamoji byla, kurioje kaltinamasis mokesčių mokėtojas patraukiamas atsakomybėn už mokesčių vengimą, ir nustatomos papildomos jo mokestinės prievolės, susijusios tiek su laikotarpiu, tiek su suma, kuri valstybės institucijoms jau buvo sumokėta ikiteisminio tyrimo metu, bet tik tuo atveju, jeigu sprendimas dėl administracinio skundo dėl mokestinio patikrinimo metu parengtų aktų buvo sustabdytas iki baudžiamosios bylos nagrinėjimo pabaigos;

baudžiamosios bylos nagrinėjimas pirmosios instancijos teisme užbaigiamas iš kaltinamojo priteisiant, inter alia, solidariai sumokėti visą sumą, kurią, kaip buvo nustatyta ikiteisminio tyrimo metu, turi mokėti visi kaltinamieji, nepaisant to, kad aptariamas mokesčių mokėtojas turėjo mokėti tik dalį tos sumos, kurią jau yra sumokėjęs, ir kokia apimtimi visos šios vienu metu susiklosčiusios situacijos tampa per didele našta aptariamam mokesčių mokėtojui?

Ar tokiomis aplinkybėmis, kokios susiklostė pagrindinėje byloje, taip pat siekiant užtikrinti, kad bus pasiektas tikslas įvykdyti nustatytus finansinius įsipareigojimus valstybei ir kovoti su sukčiavimu, pagal visus Sąjungos teisės principus ir konkrečiai non bis in idem principą, nėra draudžiamas toks valstybės institucijų elgesys, kai jos neatsižvelgia į tai, kad mokesčio suma buvo sumokėta dar prieš nustatant administracines ir baudžiamąsias sankcijas, turint omenyje, kad atlikto mokėjimo suma apima dalį mokesčių mokėtojui nustatytos mokestinės prievolės?

Ar, atsižvelgiant į pirmiau išdėstytus [1] ir [2] klausimus, Europos Sąjungos teisę reikia aiškinti taip, kad pagal ją draudžiami tokie nacionalinės teisės aktai, kaip taikytas pagrindinėje byloje, pagal kuriuos Sąjungos teisės normų neatitinkančio mokesčio išieškojimu nelaikomas <...> atvejis, kai mokesčių mokėtojas atlygino žalą ikiteisminio tyrimo metu, siekdamas, kad bausmė jam būtų sumažinta perpus, nesant kompetentingų institucijų nustatyto mokesčių kredito ar baudžiamųjų bylų teismo paskelbto galutinio sprendimo, bet kai mokesčių administravimo institucijos, šiuo atveju – mokesčių inspekcija, nustatė jam papildomas mokestines prievoles, siejamas tiek su laikotarpiu, tiek su suma, kuri jau buvo sumokėta valstybės institucijoms, ir, laikotarpiu nuo sumokėjimo iki mokestinės prievolės nustatymo atsižvelgiant į mokesčių kreditą ar baudžiamųjų bylų teismo galutinį sprendimą, mokestis buvo gautas be pagrindo?

____________

1 OL L 347, 2006, p. 1.