Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato (Taliansko) 9. novembra 2018 – Ascopiave SpA a i./Ministero dello Sviluppo Economico a i.

(vec C-711/18)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Consiglio di Stato

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyne: Ascopiave SpA, Bim Belluno Infrastrutture SpA, Centria Srl, Retipiù Srl, Pasubio Distribuzione Gas Srl - Unipersonale, Pasubio Group SpA, Unigas Distribuzione Srl

Žalovaní: Ministero dello Sviluppo Economico, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie

Prejudiciálna otázka

Umožňuje právo Európskej únie a najmä spoločné pravidlá pre vnútorný trh s elektrinou a zemným plynom a zásady právnej istoty a legitímnej dôvery retroaktívne uplatnenie kritérií pre určenie výšky náhrad, ktoré sa majú zaplatiť bývalým koncesionárom, čo má dopad na predchádzajúce zmluvné vzťahy, keďže takéto uplatnenie je aj s vzhľadom na zásadu proporcionality odôvodnené nutnosťou obrany iných verejných záujmov európskeho významu súvisiacich s potrebou umožniť vyššiu úroveň ochrany konkurenčnej štruktúry referenčného trhu, spolu s väčšou ochranou služieb, ktoré by mohli nepriamo podliehať účinkom prípadného zvýšenia súm, ktoré sa majú zaplatiť bývalým koncesionárom?

____________