Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Consiglio di Stato (Italien) den 9 november 2018 – Ascopiave SpA m.fl. mot Ministero dello Sviluppo Economico m.fl.

(Mål C-711/18)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Consiglio di Stato

Parter i det nationella målet

Klagande: Ascopiave SpA, Bim Belluno Infrastrutture SpA, Centria Srl, Retipiù Srl, Pasubio Distribuzione Gas Srl - Unipersonale, Pasubio Group SpA, Unigas Distribuzione Srl

Motpart: Ministero dello Sviluppo Economico, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie

Tolkningsfråga

Tillåter unionsrätten, särskilt de gemensamma bestämmelserna om den inre marknaden för elenergi och naturgas samt rättssäkerhetsprincipen och principen om skydd för berättigade förväntningar, retroaktiv tillämpning av kriterierna för fastställande av den ersättning som ska utbetalas till tidigare koncessionsinnehavare, vilket innebär att denna tillämpning inverkar på etablerade avtalsförhållanden, eller kan en sådan tillämpning – även mot bakgrund av proportionalitetsprincipen – motiveras med kravet att skydda andra allmänna intressen av betydelse på unionsnivå som har anknytning till behovet att åstadkomma ett ökat skydd av den fria konkurrensen på referensmarknaden i kombination med ett ökat skydd av tjänstens användare, vilka indirekt kan påverkas av följderna av en eventuell höjning av den ersättning som ska utbetalas till tidigare koncessionsinnehavare?

____________