Language of document :

Преюдициално запитване от Obvodní soud pro Prahu 9 (Чешка република), постъпило на 12 февруари 2019 г. — XR/Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

(Дело C-107/19)

Език на производството: чешки

Запитваща юрисдикция

Obvodní soud pro Prahu 9

Страни в главното производство

Ищец: XR

Ответник: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Преюдициални въпроси

Счита ли се периодът на почивка по време на работа, през който работникът трябва да се яви до две минути, за да бъде на разположение на работодателя си в случай на спешно повикване, за „работно време“ по смисъла на член 2 от Директива 2003/88/ЕО1 на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 година относно някои аспекти на организацията на работното време?

Оказва ли въздействие върху преценката, която следва да се направи във връзка с въпроса по-горе, фактът, че до такова прекъсване [на почивката по време на работа] в резултат на спешно повикване се стига само случайно и в непредвидими случаи, или евентуално колко често се стига до такова прекъсване?

Може ли първоинстанционен съд, който се произнася, след като решението му е отменено от висшестоящ съд и делото му е върнато за ново разглеждане, да не се съобрази с правните изводи на висшестоящия съд, които са задължителни за първоинстанционния съд, ако тези изводи са в противоречие с правото на Съюза?

____________

1 ОВ L 299, 2003 г., стр. 9; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 7, стр. 3.