Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Obvodním soudem pro Prahu 9 (Česká republika) dne 12. února 2019 – XR v. Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

(Věc C-107/19)

Jednací jazyk: čeština

Předkládající soud

Obvodní soud pro Prahu 9

Účastníci původního řízení

Žalobce: XR

Žalovaný: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

Předběžné otázky

Je třeba dobu přestávky, během které zaměstnanec musí být zaměstnavateli k dispozici pro případ nenadálého výjezdu během 2 minut, považovat za „pracovní dobu“ ve smyslu čl. 2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES1 ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby?

Má na posouzení uvedené v předchozí otázce vliv skutečnost, že k přerušení v případě nenadálého výjezdu dochází pouze nahodile a nepředvídatelně, případně jak často k takovému přerušení dochází?

Může soud prvního stupně, který rozhoduje poté, kdy bylo jeho rozhodnutí zrušeno nadřízeným soudem a vráceno k dalšímu řízení ve věci, přičemž nadřízený soud vyslovil právní názor, který je pro soud prvního stupně závazný, tento závazný právní názor nerespektovat, pokud je v rozporu s právem EU?

____________

1 Úř. věst. 2003, L 299, s. 9; Zvl. vyd. 05/04, s. 381.