Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Obvodním soudem pro Prahu 9 (Den Tjekkiske Republik) den 12. februar 2019 – XR mod Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

(Sag C-107/19)

Processprog: tjekkisk

Den forelæggende ret

Obvodním soudem pro Prahu 9

Parter i hovedsagen

Sagsøger: XR

Sagsøgt: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Præjudicielle spørgsmål

Skal en pause, under hvilken en ansat skal være til rådighed for sin arbejdsgiver inden for en frist på to minutter i tilfælde af nødudkald, anses for »arbejdstid« som omhandlet i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/88/EF 1 af 4. november 2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden?

Påvirkes den vurdering, der skal foretages for så vidt angår ovenstående spørgsmål af, at en sådan afbrydelse [af pausen] i tilfælde af nødudkald kun finder sted sporadisk og uden at kunne forudses eller – alt efter de givne omstændigheder – af, hvor ofte sådanne afbrydelser finder sted?

Kan retten i første instans, der skal træffe afgørelse, efter at dens kendelse er blevet omstødt af en højere retsinstans, og sagen er blevet hjemvist til retten i første instans med henblik på videre retsforhandlinger, undlade at efterkomme en juridisk udtalelse fremsat af den højere retsinstans, som er bindende for retten i første instans, hvis en sådan juridisk udtalelse er i strid med EU-retten?

____________

1     EUT 2003, L 299, s. 9.