Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 12. februārī iesniedza Obvodní soud pro Prahu 9 (Čehijas Republika) – XR/Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

(Lieta C-107/19)

Tiesvedības valoda – čehu

Iesniedzējtiesa

Obvodní soud pro Prahu 9

Pamatlietas puses

Prasītājs: XR

Atbildētājs: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Prejudiciālie jautājumi

Vai pārtraukuma laikposms, kurā darbiniekam ārkārtas izsaukuma gadījumā ir jānodrošina, ka viņš divu minūšu laikā ir darba devēja rīcībā, ir uzskatāms par “darba laiku” Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/88/EK 1 (2003. gada 4. novembris) par konkrētiem darba laika organizēšanas aspektiem 2. panta izpratnē?

Vai, izvērtējot iepriekš minēto jautājumu, ir jāņem vērā apstāklis, ka šāda (pārtraukuma laikposma) apturēšana ārkārtas izsaukuma gadījumā ir atkarīga no nejaušības un nav paredzama, vai attiecīgi tas, cik bieži ir šādi pārtraukšanas gadījumi?

Vai pirmās instances tiesa, pieņemot nolēmumu pēc tam, kad augstākas instances tiesa ir noraidījusi tās nolēmumu un nodevusi lietu atpakaļ pirmās instances tiesai turpmākai izskatīšanai, var neievērot augstākas instances tiesas pausto juridisko viedokli, kas tai ir saistošs, ja minētais viedoklis ir pretrunā Savienības tiesībām?

____________

1 OV 2003, L 299, 9. lpp.