Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Obvodní soud pro Prahu 9 (Česká republika) 12. februára 2019 – XR/Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

(vec C-107/19)

Jazyk konania: čeština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Obvodní soud pro Prahu 9

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: XR

Žalovaný: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

Prejudiciálne otázky

Má sa doba prestávky, počas ktorej zamestnanec musí byť zamestnávateľovi k dispozícii pre prípad náhleho výjazdu do 2 minút, považovať za „pracovný čas“ v zmysle článku 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES1 zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času?

Má na posúdenie uvedené v predchádzajúcej otázke vplyv skutočnosť, že k prerušeniu v prípade náhleho výjazdu dochádza len náhodne a nepredvídateľne, prípadne ako často k takémuto prerušeniu dochádza?

Môže súd prvého stupňa, ktorý rozhoduje potom, ako bolo jeho rozhodnutie zrušené súdom vyššieho stupňa a vrátené na ďalšie konanie vo veci, pričom súd vyššieho stupňa vyslovil právny názor, ktorý je pre súd prvého stupňa záväzný, tento záväzný právny názor nerešpektovať, pokiaľ je v rozpore právom EÚ?

____________

1 Ú. v. EÚ L 299, 2003, s. 9; Mim. vyd. 05/004, s. 381.