Language of document :

Жалба, подадена на 1 февруари 2019 г. от Република Литва срещу решението, постановено от Общия съд (четвърти състав) на 22 ноември 2018 г. по дело T-508/15, Република Литва/Европейска комисия

(Дело C-79/19 P)

Език на производството: литовски

Страни

Жалбоподател: Република Литва (представител: R. Krasuckaitė)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Съда:

да отмени решението на Общия съд по дело T-508/151 („обжалваното съдебно решение“) в частта му, в която Общият съд отхвърля жалбата за отмяна на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1119 на Европейската комисия от 22 юни 2015 г.,

да отмени Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1119 на Европейската комисия от 22 юни 2015 г.2 или да върне делото на Общия съд за ново разглеждане,

да осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Република Литва иска решението на Общия съд по дело T-508/15 да бъде отменено, като се позовава на следното основание:

Общия съд допуснал грешка при прилагане на правото, като в точка 83 от обжалваното съдебно решение приел, че член 33м, параграф 1 от Регламент № 1257/19993 се отнася само до възрастта на прехвърлителите на фермата, тъй като тази разпоредба е ясно свързана с квотата за мляко като доказателство за наличие на търговско земеделско производство.

Освен това Общият съд изопачил и фактите в точки 74—79 от обжалваното съдебно решение, като заключил, че правителството на Република Литва не е доказало, че притежаването на квота за мляко означава, че жалбоподателят се е занимавал с търговско земеделско производство, което по същество не отговаряло на представените пред съда документи по делото.

____________

1 Решение на Общия съд (четвърти състав) от 22 ноември 2018 г., Република Литва/Европейска комисия, T-508/15 (EU:T:2018:828).

2 (ОВ L 182, 2015 г., стp. 39).

3 Регламент (ЕО) № 1257/1999 на Съвета от 17 май 1999 година относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА) и за изменение и отмяна на някои регламенти (ОВ L 160, 1999 г., стp. 80; Специално издание на български език, 2007 г., глава 3, том 28, стр. 134).