Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 1. února 2019 Litevskou republikou proti rozsudku Tribunálu (čtvrtého senátu) vydanému dne 22. listopadu 2018 ve věci T-508/15, Litevská republika v. Evropská komise

(Věc C-79/19 P)

Jednací jazyk: litevština

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Litevská republika (zástupce: R. Krasuckaitė)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelka) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil napadený rozsudek Tribunálu, vydaný ve věci T-508/151 (dále jen „napadený rozsudek“), v rozsahu, v němž Tribunál zamítl žalobu na neplatnost prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2015/1119 ze dne 22. června 2015,

zrušil prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1119 ze dne 22. června 20152 nebo věc, ve které byl vydán napadený rozsudek, vrátil Tribunálu k rozhodnutí,

uložil Evropské komisi náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Litevská republika se domáhá zrušení rozsudku Tribunálu T-508/15 z těchto důvodů:

Tribunál se v bodě 83 napadeného rozsudku dopustil nesprávného právního posouzení, jelikož rozhodnul, že výjimka stanovená v čl. 33m odst. 1 nařízení č. 1257/19993 se týká jen věku osob převádějících zemědělský podnik, neboť toto ustanovení se zjevně týká mléčné kvóty jako důkazu obchodní zemědělské činnosti.

Tribunál rovněž zkreslil skutkové okolnosti v bodech 74 až 79 napadeného rozsudku, jelikož rozhodl, že vláda Litevské republiky nepředložila dostatečné důkazy o tom, že existence mléčné kvóty znamená, že zemědělec vykonává obchodní zemědělskou činnost, což v zásadě neodpovídá dokumentům v spise, které mu byly předloženy.

____________

1 Rozsudek Tribunálu (čtvrtého senátu) ze dne 22. listopadu 2018, Litevská republika v. Evropská komise, T-508/15, EU:T:2018:828.

2 (Úř. věst. 2015, L 182, s. 39).

3 Nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 ze dne 17. května 1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) a o změně a zrušení některých nařízení (Úř. věst. 1999, L 160, s. 80).