Language of document :

2019 m. vasario 1 d. Lietuvos Respublikos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. lapkričio 22 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimo byloje T-508/15, Lietuvos Respublika prieš Europos Komisija

(Byla C-79/19 P)

Proceso kalba: : lietuvių

Šalys

Apeliantė: Lietuvos Respublika, atstovaujama R. Krasuckaitės

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apeliantės reikalavimai

Panaikinti Bendrojo Teismo sprendimą T-508/151 (toliau – skundžiamas sprendimas), kiek Bendrasis Teismas šiuo sprendimu atmetė ieškinį dėl 2015 m. birželio 22 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimo (ES) 2015/1119 panaikinimo,

panaikinti 2015 m. birželio 22 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2015/11192 arba grąžinti skundžiamą sprendimą nagrinėti Bendrajam Teismui,

priteisti iš Europos Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Lietuvos Respublika prašo panaikinti Bendrojo Teismo sprendimą T-508/15 remdamasi šiuo teisiniu pagrindu:

Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą skundžiamo sprendimo 83 punkte nusprendęs, kad Reglamento Nr. 1257/19993 33m straipsnio 1 dalyje suformuluota nukrypti leidžianti nuostata yra susijusi tik su ūkį perduodančių asmenų amžiumi, nes ši nuostata akivaizdžiai susijusi ir su pieno kvota, kaip prekinės žemės ūkio gamybos įrodymu.

Bendrasis Teismas taip pat iškraipė faktines aplinkybes skundžiamo sprendimo 74-79 punktuose padaręs išvadas, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė neįrodė, jog pieno kvotos turėjimas reiškia, kad pareiškėjas užsiėmė prekine žemės ūkio gamyba, o tai iš esmės neatitinka jam pateiktų bylos dokumentų.

____________

1 2018 m. lapkričio 22 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas Lietuvos Respublika prieš Europos Komisiją, T-508/15 (EU:T:2018 :828).

2 (OL 2015, L 182, p. 39)

3 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1257/1999 dėl Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) paramos kaimo plėtrai ir iš dalies pakeičiantis bei panaikinantis tam tikrus reglamentus (OL 1999, L 160, p.80).