Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 1. februārī Lietuvas Republika iesniedza par Vispārējās tiesas (ceturtā palāta) 2018. gada 22. novembra spriedumu lietā T-508/15 Lietuvas Republika/Komisija

(Lieta C-79/19 P)

Tiesvedības valoda – lietuviešu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Lietuvas Republika (pārstāve: R. Krasuckaitė)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi Tiesai ir šādi:

atcelt Vispārējās tiesas spriedumu lietā T-508/15 1 (turpmāk tekstā – “pārsūdzētais spriedums”), ciktāl Vispārējā tiesa šajā spriedumā noraidīja prasību atcelt Eiropas Komisijas Īstenošanas lēmumu (ES) 2015/1119 (2015. gada 22. jūnijs) 2 ;

atcelt Eiropas Komisijas Īstenošanas lēmumu (ES) 2015/1119 (2015. gada 22. jūnijs) vai nodot pārsūdzēto spriedumu atpakaļ pārskatīšanai Vispārējā tiesā;

piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Lietuvas Republika lūdz atcelt Vispārējās tiesas spriedumu lietā T-508/15, pamatojoties uz šādu juridisko pamatojumu:

Vispārējā tiesa esot pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, pārsūdzētā sprieduma 83. punktā konstatējot, ka Regulas Nr. 1257/1999 3 33.m panta 1. punktā paredzētā atkāpe attiecas tikai uz to personu vecumu, kuras saimniecību nodod citai personai, jo šī tiesību norma skaidri attiecas uz piena kvotām, kas kalpo kā pierādījums komerciālajai lauksaimnieciskajai ražošanai.

Vispārējā tiesa esot arī sagrozījusi faktus, pārsūdzētā sprieduma 74.–79. punktā secinot, ka Lietuvas Republikas valdība nav pierādījusi, ka tas, ka prasītājam bija piena kvotas, nozīmēja, ka prasītājs nodarbojās ar komerciālo lauksaimniecisko ražošanu, kas būtībā neatbilst Vispārējā tiesā iesniegtajiem lietas materiāliem.

____________

1 Vispārējās tiesas (ceturtā palāta) 2018. gada 22. novembra spriedums Lietuvas Republika/Komisija, T-508/15 (EU:T:2018:828).

2 (OV 2015, L 182, 39. lpp.).

3 Padomes Regula (EK) N. 1257/1999 (1999. gada 17. maijs) par Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) atbalstu lauku attīstībai un dažu regulu grozīšanu un atcelšanu (OV 1999, L 160, 80. lpp.).