Language of document :

Hogere voorziening ingesteld op 1 februari 2019 door de Republiek Litouwen tegen het arrest van het Gerecht (Vierde kamer) van 22 november 2018 in zaak T-508/15, Republiek Litouwen / Europese Commissie

(Zaak C-79/19 P)

Procestaal: Litouws

Partijen

Rekwirante: Republiek Litouwen (vertegenwoordiger: R. Krasuckaitės)

Andere partij in de procedure: Europese Commissie

Conclusies

vernietiging van het arrest van het Gerecht in zaak T-508/151 (hierna: „bestreden arrest”), voor zover het Gerecht daarbij haar beroep tot nietigverklaring van uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1119 van de Commissie van 22 juni 2015 heeft verworpen,

nietigverklaring van uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1119 van de Commissie van 22 juni 20152 of terugverwijzing van het bestreden arrest naar het Gerecht voor heroverweging,

verwijzing van de Europese Commissie in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

De Republiek Litouwen verzoekt om vernietiging van het arrest van het Gerecht in zaak T-508/15 op de volgende rechtsgronden:

Het Gerecht heeft in punt 83 van het bestreden arrest blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat de in artikel 33, lid 1, van verordening nr. 1257/19993 opgenomen uitzondering enkel betrekking heeft op de leeftijd van de personen die het landbouwbedrijf overdragen, aangezien deze bepaling duidelijk betrekking heeft op het melkquotum als bewijs van commerciële agrarische productie.

Ook heeft het Gerecht in de punten 74 tot en met 79 van het bestreden arrest de feiten onjuist opgevat door te oordelen dat de regering van de Republiek Litouwen had nagelaten het bewijs te leveren dat het bezit van een melkquotum betekende dat de verzoeker werkzaam was op het gebied van de commerciële agrarische productie, wat in wezen niet overeenstemde met de stukken in het aan haar toegezonden procesdossier.

____________

1 Arrest van het Gerecht (Vierde kamer) van 22 november 2018 in zaak T-508/15, Republiek Litouwen/Europese Commissie (EU:T:2018 :828).

2 PB 2015, L 182, blz. 39.

3 Verordening (EG) nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) en tot wijziging en intrekking van een aantal verordeningen (PB 1999, L 160, blz. 80).