Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 22 listopada 2018 r. w sprawie T-508/15, Republika Litewska / Komisja Europejska, wniesione w dniu 1 lutego 2019 r przez Republikę Litewską

(Sprawa C-79/19 P)

Język postępowania: litewski

Strony

Wnosząca odwołanie: Republika Litewska (przedstawiciel: R. Krasuckaitė)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska

Żądania wnoszącej odwołanie

uchylenie wyroku Sądu w sprawie T-508/151 (zwanego dalej „zaskarżonym wyrokiem”) w zakresie, w jakim w wyroku tym Sąd oddalił skargę o stwierdzenie nieważności decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej (EU) 2015/1119 z dnia 22 czerwca 2015 r.;

stwierdzenie nieważności decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej (EU) 2015/1119 z dnia 22 czerwca 2015 r. 2 lub przekazanie sprawy Sądowi do ponownego rozpoznania;

obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Republika Litewska wnosi o uchylenie wyroku Sądu w sprawie T-508/15 w oparciu o następujące zarzuty:

Sąd naruszył prawo, stwierdzając w pkt 83 zaskarżonego wyroku, że odstępstwo przewidziane w art. 33m ust. 1 rozporządzenia nr 1257/19993 dotyczy wyłącznie wieku osób przekazujących gospodarstwo, ponieważ przepis ten wyraźnie dotyczy kwot mlecznych jako dowodu komercyjnej produkcji rolniczej.

Ponadto w pkt 74–79 zaskarżonego wyroku Sąd przeinaczył okoliczności faktyczne, stwierdzając, że rząd Republiki Litewskiej nie wykazał, iż posiadanie kwot mlecznych oznaczało, że skarżący zajmował się komercyjną produkcją rolniczą, co w istocie nie odpowiada przedłożonym mu dokumentom sprawy.

____________

1 Wyrok Sądu (czwarta izba) z dnia 22 listopada 2018 r. , Republika Litewska/Komisja Europejska, T-508/15 (EU:T:2018:828).

2 (Dz.U. 2015 L 182, s. 39)

3 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1257/1999 z dnia 17  maja 1999  r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) oraz zmieniające i uchylające niektóre rozporządzenia (Dz.U. 1999 L 160, s. 80).