Language of document :

Odvolanie podané 1. februára 2019: Litovská republika proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 22. novembra 2018 vo veci T-508/15, Litovská republika/Európska komisia

(vec C-79/19 P)

Jazyk konania: litovčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Litovská republika (v zastúpení: R. Krasuckaitė)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil napadnutý rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-508/151 (ďalej len „napadnutý rozsudok“) v rozsahu, v akom Všeobecný súd zamietol žalobu o neplatnosť vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2015/1119 z 22. júna 2015,

zrušil vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/1119 z 22. júna 20152 alebo vec, v ktorej bol vydaný rozsudok napadnutý odvolaním, vrátil na ďalšie konanie Všeobecnému súdu,

uložil Európskej komisii povinnosť nahradiť trovy konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Litovská republika sa domáha zrušenia rozsudku Všeobecného súdu vo veci T-508/15 na nasledujúcom právnom základe:

Všeobecný súd sa v bode 83 napadnutého rozsudku dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď rozhodol, že výnimka stanovená v článku 33m ods. 1 nariadenia č. 1257/19993 sa týka len veku osôb odovzdávajúcich poľnohospodárky podnik, keďže toto ustanovenie sa zjavne týka kvóty na mlieko ako dôkazu obchodnej poľnohospodárskej činnosti.

Všeobecný súd takisto skreslil skutkové okolnosti v bodoch 74 až 79 napadnutého rozsudku, keď rozhodol, že vláda Litovskej republiky nepredložila dostatočné dôkazy o tom, že ak bola poľnohospodárovi pridelená kvóta na mlieko, znamená to, že vykonáva obchodnú poľnohospodársku činnosť, čo v zásade nezodpovedá dokumentom v spise, ktoré mu boli predložené.

____________

1 Rozsudok Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 22. novembra 2018, Litovská republika/Európska komisia, T-508/15 (EU:T:2018:828).

2 Ú. v. EÚ L 182, 2015, s. 39.

3 Nariadenie Rady (ES) č. 1257/1999 zo 17. mája 1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) a ktorým sa menia a rušia niektoré nariadenia (Ú. v. ES L 160, 1999, s. 80; Mim. vyd. 03/025, s. 391).