Language of document :

Överklagande ingett den 1 februari 2019 av Republiken Litauen av den dom som tribunalen (fjärde avdelningen) meddelade den 22 november 2018 i mål T-508/15, Republiken Litauen mot kommissionen

(Mål C-79/19 P)

Rättegångsspråk: litauiska

Parter

Klagande: Republiken Litauen (ombud: R. Krasuckaitė)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den dom som tribunalen meddelade i mål T-508/151 (nedan kallad den överklagade domen) i det att tribunalen ogillade talan om ogiltigförklaring av kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/1119 av den 22 juni 2015;

ogiltigförklara kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/1119 av den 22 juni 20152 eller återförvisa målet till tribunalen för ny prövning; och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Republiken Litauen har åberopat följande rättsliga grunder till stöd för att tribunalens dom ska upphävas:

Tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning i punkt 83 i den överklagade domen då den fann att det i artikel 33m.1 i förordning nr 1257/19993 föreskrivna undantaget endast avser åldern på den som överlåter jordbruket eftersom den bestämmelsen klart och tydligt avser mjölkkvoter såsom bevis på kommersiell jordbruksproduktion.

Tribunalen missuppfattade omständigheterna i punkterna 74–79 i den överklagade domen i det att den slog fast att den litauiska regeringen hade underlåtit att visa att innehav av mjölkkvoter innebar att sökanden var verksam inom kommersiell jordbruksproduktion, vilket inte vann stöd i de handlingar som getts in i målet.

____________

1 Dom meddelad av tribunalen (fjärde avdelningen) den 22 november 2018, Republiken Litauen/Europeiska kommissionen, T-508/15 (EU:T:2018:828).

2 EUT L 182, 2015, s. 39.

3 Rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa förordningar (EGT L 160, 1999, s. 80).