Language of document :

Žalba koju je 14. veljače 2019. podnio Hamas protiv presude Općeg suda (prvo prošireno vijeće) od 14. prosinca 2018. u predmetu T-400/10 RENV, Hamas protiv Vijeća

(predmet C-122/19 P)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelj: Hamas (zastupnik: L. Glock, odvjetnik)

Druge stranke u postupku: Vijeće Europske unije, Francuska Republika, Europska komisija

Zahtjevi

ukinuti presudu od 14. prosinca 2018., Hamas/Vijeće, T-400/10 RENV, u mjeri u kojoj se njome odbija zahtjev za poništenje sljedećih akata:

Odluke Vijeća 2011/430/ZVSP od 18. srpnja 2011. (SL 2011., L 188, str. 47.) o ažuriranju popisa osoba, skupina i subjekata na koje se primjenjuju članci 2., 3. i 4. Zajedničkog stajališta 2001/931/ZVSP o primjeni posebnih mjera u borbi protiv terorizma, odluka Vijeća 2011/872/ZVSP od 22. prosinca 2011. (SL 2011., L 343, str. 54.), 2012/333/ZVSP od 25. lipnja 2012. (SL 2012., L 165, str. 72.), 2012/765/ZVSP od 10. prosinca 2012. (SL 2012., L 337, str. 50.), 2013/395/ZVSP od 25. srpnja 2013. (SL 2013., L 201, str. 57.), 2014/72/ZVSP od 10. veljače 2014. (SL 2014., L 40, str. 56.) i 2014/483/ZVSP od 22. srpnja 2014. (SL 2014., L 217, str. 35.), o ažuriranju i, ovisno o slučaju, izmjeni popisa osoba, skupina i subjekata na koje se primjenjuju članci 2., 3. i 4. Zajedničkog stajališta 2001/931/ZVSP o primjeni posebnih mjera u borbi protiv terorizma i o stavljanju izvan snage odluka 2011/430, 2011/872, 2012/333, 2012/765, 2013/395 i 2014/72,

kao i

provedbenih uredaba (EU) Vijeća br. 687/2011 od 18. srpnja 2011. (SL 2011., L 188, str. 2.), br. 1375/2011 od 22. prosinca 2011. (SL 2011., L 343, str. 10.), 542/2012 od 25. lipnja 2012. (SL 2012., L 165, str. 12.), br. 1169/2012 od 10. prosinca 2012. (SL 2012., L 337, str. 2.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 18., svezak 13., str. 263.), br. 714/2013 od 25. srpnja 2013. (SL 2013., L 201, str. 10.), 125/2014 od 10. veljače 2014. (SL 2014., L 40, str. 9.) i br. 790/2014 od 22. srpnja 2014. (SL 2014., L 217, str. 1.) o provedbi članka 2. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 2580/2001 o posebnim mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s ciljem borbe protiv terorizma i o stavljanju izvan snage provedbenih uredaba (EU) br. 83/2011, 687/2011, 1375/2011, 542/2012, 1169/2012, 714/2013 i 125/2014,

u dijelu u kojem se ti akti odnose na Hamas, uključujući Hamas-Izz al-Din al-Qassem.

konačno odlučiti o pitanjima koja su predmet ove žalbe;

naložiti Vijeću snošenje svih troškova u predmetima T-400/10, T-400/10 RENV, C-79/15 P i u ovom predmetu.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Prvi žalbeni razlog, koji se temelji na povredi načelâ o teretu dokazivanja s obzirom na istinitost činjenica:

Opći sud je povrijedio načela o teretu dokazivanja utvrđena u presudi Vijeće/Hamas, C-79/15 P, te je na Hamas stavio iznimno težak, čak nemoguć, teret dokazivanja;

Podredno, Opći sud je povrijedio načela o teretu dokazivanja kada je presudio da Hamas nije konkretno i podrobno osporio činjenice koje je utvrdilo Vijeće;

Opći sud je povrijedio svoju obvezu da u dovoljnoj mjeri odgovori na sve argumente koje je žalitelj iznio u vezi s mogućnosti da mu se pripišu teroristička djela.

Drugi žalbeni razlog, koji se temelji na povredi prava na djelotvoran sudski nadzor:

Opći sud je žalitelju uskratio pravo na djelotvoran sudski nadzor jer nije utvrdio da Vijeće nije dokazalo istinitost činjenica navedenih u njegovim obrazloženjima;

Opći sud je nastavio kršiti pravo na djelotvoran sudski nadzor, iako je mjerom upravljanja postupkom potvrđeno da se sporni akti ne temelje na dovoljno čvrstoj činjeničnoj osnovi;

Opći sud je po okončanju neuravnoteženog postupka, na štetu žalitelja, odbio tužbeni razlog koji se temelji na pogrešci Vijeća glede istinitosti činjenica.

Treći žalbeni razlog, koji se temelji na tome da je Opći sud prekršio članak 1. stavak 4. Zajedničkog stajališta kada je presudio da je britanska odluka na koju se pozivalo Vijeće osuda:

Kvalifikacija kao osude koju je predložio Opći sud nije u skladu s kriterijima utvrđenim u Zajedničkom stajalištu 2001/931 i lišava obvezu obrazlaganja akata svakog sadržaja;

Opći sud je, slijedom te pogrešne kvalifikacije, također onemogućio sudski nadzor kvalifikacije činjenica uzetih iz nacionalnih odluka.

Četvrti žalbeni razlog: Opći sud nije mogao odbiti tužbeni razlog prema kojemu Vijeće nije dovoljno vodilo računa o razvoju situacije zbog proteka vremena bez kršenja članka 61. stavka 2. Poslovnika Suda, nezakonite zamjene obrazloženja i slijedom toga, pogrešne pretpostavke.

Peti žalbeni razlog: Opći sud je počinio pogrešku koja se tiče prava u tumačenju članka 296. UFEU-a kada je presudio da su činjenice koje je nezavisno utvrdilo Vijeće i njihova kvalifikacija u obrazloženju izloženi na dovoljno konkretan i podroban način kako bi ih žalitelj mogao osporiti i sud provjeriti.

____________