Language of document :

A Törvényszék (kibővített első tanács) T-400/10. RENV. sz., Hamász kontra Tanács ügyben 2018. december 14-én hozott ítélete ellen a Hamász által 2019. február 14-én benyújtott fellebbezés

(C-122/19. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: Hamász (képviselő: L. Glock ügyvéd)

A többi fél az eljárásban: az Európai Unió Tanácsa, Francia Köztársaság, Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

a Bíróság helyezze hatályon kívül a 2018. december 14-i T-400/10. RENV. sz., Hamász kontra Tanács ítéletet, amennyiben az elutasítja a következő jogi aktusok megsemmisítése iránti kérelmet:

a terrorizmus leküzdésére vonatkozó különös intézkedések alkalmazásáról szóló 2001/931/KKBP közös álláspont 2., 3. és 4. cikkének hatálya alá tartozó személyek, csoportok és szervezetek listájának naprakésszé tételéről szóló, 2011. július 18-i 2011/430/KKBP tanácsi határozat (HL 2011. L 188., 47. o.), a 2011. december 22-i 2011/872/KKBP tanácsi határozat (HL 2011. L 343., 54. o.; helyesbítés: HL 2014. L 201., 40. o.), a 2012. június 25-i 2012/333/KKBP tanácsi határozat (HL 2012. L 165., 72. o.), a 2012. december 10-i 2012/765/KKBP tanácsi határozat (HL 2012. L 337., 50. o.), a 2013. július 25-i 2013/395/KKBP tanácsi határozat (HL 2013. L 201., 57. o.; helyesbítés: HL 2014. L 200., 24. o.), a 2014. február 10-i 2014/72/KKBP tanácsi határozat (HL 2014. L 40., 56. o.; helyesbítés: HL 2014. L 200., 25. o.), valamint a 2014. július 22-i 2014/483/KKBP tanácsi határozat (HL 2014. L 217., 35. o.), amely határozatok a terrorizmus elleni küzdelemre vonatkozó különös intézkedések alkalmazásáról szóló 2001/931/KKBP közös álláspont 2., 3. és 4. cikkének hatálya alá tartozó személyek, csoportok és szervezetek listáját naprakésszé teszik és módosítják, valamint a 2011/430, a 2011/872, a 2012/333, a 2012/765, a 2013/395, illetve a 2014/72 határozatot hatályon kívül helyezik,

valamint

a 2011. július 18-i 687/2011/EU tanácsi végrehajtási rendelet (HL 2011. L 188., 2. o.), a 2011. december 22-i 1375/2011/EU tanácsi végrehajtási rendelet (HL 2011. L 343, 10. o.; helyesbítés: HL 2014. L 201., 39. o.), a 2012. június 25-i 542/2012/EU tanácsi végrehajtási rendelet (HL 2012. L 165., 12. o.), a 2012. december 10-i 1169/2012/EU tanácsi végrehajtási rendelet (HL 2012. L 337., 2. o.), a 2013. július 25-i 714/2013/EU tanácsi végrehajtási rendelet (HL 2013. L 201., 10. o.; helyesbítés: HL 2014. L 200., 24. o.), a 2014. február 10-i 125/2014/EU tanácsi végrehajtási rendelet (HL 2014. L 40., 9. o.; helyesbítés: HL 2014. L 200., 24. o.), valamint a 2014. július 22-i 790/2014/EU tanácsi végrehajtási rendelet (HL 2014. L 217., 1. o.), amely végrehajtási rendeletek a terrorizmus elleni küzdelem érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK rendelet 2. cikke (3) bekezdését végrehajtják, valamint a 83/2011, a 687/2011, az 1375/2011, az 542/2012, az 1169/2012, a 714/2013, illetve a 125/2014 végrehajtási rendeletet hatályon kívül helyezik,

amennyiben e jogi aktusok a „Hamászt (idetartozik a Hamas-Izz al-Din al-Qassem)” érintik.

döntse el véglegesen a jelen fellebbezés tárgyát képező kérdéseket;

a Tanácsot kötelezze a T-400/10. sz., a T-400/10. RENV. sz., a C-79/15. P. sz., valamint a jelen ügyben felmerült összes költség viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az első jogalap a tények valóságtartalmával kapcsolatos bizonyítás átszállását szabályozó elvek megsértésén alapul:

a Törvényszék megsértette a C-79/15. P. sz., Tanács kontra Hamász ítéletben meghatározott, a bizonyítás átszállására vonatkozó elveket, és a Hamászra rendkívül nehéz, sőt lehetetlen bizonyítási terhet hárított;

másodlagosan, a Törvényszék megsértette a bizonyítás átszállására vonatkozó elveket, amikor úgy ítélte meg, hogy a Hamász nem vitatta konkrétan és részletesen a Tanács által megállapított tényeket;

a Törvényszék elmulasztotta a rá háruló azon kötelezettséget, hogy a jogilag megkövetelt módon válaszoljon a fellebbező által felhozott összes olyan érvre, amelyek szerint lehetséges a fellebbezőnek terrorcselekményeket a felróni.

A második jogalap a hatékony bírói jogorvoslathoz való jog megsértésén alapul:

–    a Törvényszék megfosztotta a fellebbezőt a hatékony bírói jogorvoslathoz való jogtól azzal, hogy nem állapította meg, hogy a Tanács nem bizonyította az indokolásaiban szereplő tények valóságtartalmát;

–    a Törvényszék eljárása továbbra is sértette a hatékony bírói jogorvoslathoz való jogot, jóllehet egy pervezető intézkedés megerősítette, hogy a vitatott jogi aktusok nem rendelkeztek kellően biztos ténybeli alappal;

–    a Törvényszék elutasította az arra alapított jogalapot a fellebbező kárára, hogy a Tanács hibát követett el egy kiegyensúlyozatlan eljárást követően a tények valóságtartalmát illetően.

A harmadik jogalap azon alapul, hogy a Törvényszék megsértette a közös álláspont 1. cikkének (4) bekezdését annak megállapításával, hogy a Tanács által hivatkozott brit határozat elítélést tartalmazott:

–    az elítélésnek a Törvényszék által javasolt minősítése nem felel meg a 2001/931 közös álláspontban meghatározott kritériumoknak, és a jogi aktusokra vonatkozó indokolási kötelezettséget megfosztja lényegétől;

–    e téves jogi minősítésből kiindulva a Törvényszék egyaránt lehetetlenné tette a nemzeti határozatokon alapuló tények minősítésével kapcsolatos bírósági felülvizsgálatot.

A negyedik jogalap azon alapul, hogy a Törvényszék csak a Bíróság alapokmánya 61. cikke második bekezdésének megsértése, az indokok jogellenes helyettesítése, következésképpen pedig téves előfeltételezés árán utasíthatta el azt a jogalapot, miszerint a Tanács nem vette kellően figyelembe a helyzetnek az idő múlása miatti változását.

Az ötödik jogalap azon alapul, hogy a Törvényszék az EUMSZ 296. cikk értelmezése során tévesen alkalmazta a jogot, amikor úgy ítélte meg, hogy a Tanács által önállóan megállapított tények és azok minősítése kellően pontosan és konkrétan került kifejtésre az indokokban ahhoz, hogy azokat a fellebbező vitathassa, a bíróság pedig felülvizsgálhassa.

____________