Language of document :

Odvolanie podané 14. februára 2019: Hamas proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá rozšírená komora) zo 14. decembra 2018 vo veci T-400/10 RENV, Hamas/Rada

(vec C-122/19 P)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľ: Hamas (v zastúpení: L. Glock, advokát)

Ďalší účastníci konania: Rada Európskej únie, Francúzska republika, Európska komisia

Návrhy odvolateľa

zrušiť rozsudok zo 14. decembra 2018, Hamas/Rada, T-400/10 RENV, v rozsahu, v akom sa v ňom zrušuje návrh na zrušenie týchto právnych aktov:

rozhodnutie Rady 2011/430/SZBP z 18. júla 2011, ktorým sa aktualizuje zoznam osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa vzťahujú články 2, 3 a 4 spoločnej pozície 2001/931/SZBP o uplatňovaní špecifických opatrení na boj s terorizmom (Ú. v. EÚ L 188, 2011, s. 47); rozhodnutie Rady 2011/872/SZBP z 22. decembra 2011 (Ú. v. EÚ L 343, 2011, s. 54), rozhodnutie Rady 2012/333/SZBP z 25. júna 2012 (Ú. v. EÚ L 165, 2012, s. 72), rozhodnutie Rady 2012/765/SZBP z 10. decembra 2012 (Ú. v. EÚ L 337, 2012, s. 50), rozhodnutie Rady 2013/395/SZBP z 25. júla 2013 (Ú. v. EÚ L 201, 2013, s. 57), rozhodnutie Rady 2014/72/SZBP z 10. februára 2014 (Ú. v. EÚ L 40, 2014, s. 56), a rozhodnutia Rady 2014/483/SZBP z 22. júla 2014 (Ú. v. EÚ L 217, 2014, s. 35), v ktorých sa aktualizujú a prípadne menia zoznamy osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa uplatňujú články 2, 3 a 4 spoločnej pozície 2001/931/SZBP týkajúcej sa uplatňovania špecifických opatrení na boj proti terorizmu a zrušujú sa rozhodnutia 2011/430, 2011/872, 2012/333, 2012/765, 2013/395 a 2014/72,

ako aj

vykonávacích nariadení Rady (EÚ) č. 687/2011 z 18. júla 2011 (Ú. v. EÚ L 188, 2011, s. 2), č. 1375/2011 z 22. decembra 2011 (Ú. v. EÚ L 343, 2011, s. 10), č. 542/2012 z 25. júna 2012 (Ú. v. EÚ L 165, 2012, s. 12), č. 1169/2012 z 10. decembra 2012 (Ú. v. EÚ L 337, 2012, s. 2), č. 714/2013 z 25. júla 2013 (Ú. v. EÚ L 201, 2013, s. 10), č. 125/2014 z 10. februára 2014 (Ú. v. EÚ L 40, 2014, s. 9), a č. 790/2014 z 22. júla 2014 (Ú. v. EÚ L 217, 2014, s. 1), ktorými sa vykonáva článok 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2580/2001 o určitých obmedzujúcich opatreniach zameraných proti určitým osobám a subjektom s cieľom boja proti terorizmu a ktorým sa zrušujú sa vykonávacie nariadenia (EÚ) č. 83/2011, 687/2011, 1375/2011, 542/2012, 1169/2012, 714/2013 a 125/2014,

v rozsahu, v akom sa tieto akty týkajú Hamasu vrátane Hamas-Izz al-Din al-Qassem.

s konečnou platnosťou rozhodnúť o otázkach, ktoré sú predmetom tohto odvolania,

uložiť Rade povinnosť nahradiť trovy konania vo veciach T-400/10, T-400/10 RENV, C-79/15 P a v prejednávanej veci.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Prvý odvolací dôvod sa týka porušenia zásad, ktorými sa riadi prenesenie dôkazného bremena v súvislosti s vecnou správnosťou skutkových okolností:

Všeobecný súd porušil zásady, ktorými sa riadi prenesenie dôkazného bremena stanovené v rozsudku Rada/Hamas, C-79/15 P, a na hnutie Hamas preniesol dôkazné bremeno, ktoré uniesť je veľmi zložité, prípadne až nemožné,

subsidiárne, Všeobecný súd porušil zásady, ktorými sa riadi prenesenie dôkazného bremena, tým, že rozhodol, že hnutie Hamas nespochybnilo konkrétne a podrobne skutkové okolnosti, ktoré vymedzila Rada,

Všeobecný súd nesplnil svoju povinnosť, aby z právneho hľadiska dostatočným spôsobom odpovedal na všetky tvrdenia žalobcu v súvislosti s možnosťou pripísať mu teroristické akty.

Druhý odvolací dôvod sa zakladá na porušení práva na účinné súdne preskúmanie:

Všeobecný súd pripravil žalobcu o účinné súdne preskúmanie, keď nekonštatoval, že Rada nepreukázala vecnú správnosť skutkových zistení uvedených v jej odôvodnení,

Všeobecný súd pokračoval v porušovaní práva na účinné súdne preskúmanie, hoci sa opatrením na zabezpečenie priebehu konania potvrdilo, že sporné akty nemajú dostatočne pevný skutkový základ,

Všeobecný súd odmietol žalobný dôvod založený na pochybení Rady v súvislosti s vecnou správnosťou faktických okolností, čo bolo výsledkom nevyváženého konania na škodu žalobcu.

Tretí odvolací dôvod sa zakladá na tom, že Všeobecný súd porušil článok 1 ods. 4 spoločnej pozície, keď rozhodol, že britské rozhodnutie, na ktoré sa odvolávala Rada, predstavovalo odsúdenie.

kvalifikácia odsúdenia navrhnutá Všeobecným súdom je v rozpore s kritériami uvedenými v spoločnej pozícii 2001/931 a zbavuje povinnosť uviesť odôvodnenie v právnych aktov všetkej podstaty

keďže Všeobecný súd vychádzal z tejto nesprávnej kvalifikácie, znemožnil súdne preskúmanie kvalifikácie skutkových okolností vyplývajúcich z vnútroštátnych rozhodnutí.

Štvrtý odvolací dôvod: Všeobecný súd nemohol zamietnuť žalobný dôvod, podľa ktorého Rada nezohľadnila dostatočne zmenenú situáciu v dôsledku uplynutia doby, a tým sa dopustil porušenia článku 61 druhého pododseku Štatútu Súdneho dvora, protiprávneho nahradenia odôvodnenia, a teda chybného predpokladu.

Piaty odvolací dôvod: Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia pri výklade článku 296 ZFEÚ, keď rozhodol, že Radou samostatne posúdené skutočnosti a ich kvalifikácia sú v odôvodnení uvedené natoľko presne a konkrétne, že ich žalobca mohol spochybniť a súd preskúmať.

____________