Language of document :

Pritožba, ki jo je Hamas vložil 14. februarja 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (prvi razširjeni senat) z dne 14. decembra 2018 v zadevi T-400/10 RENV, Hamas/Svet

(Zadeva C-122/19 P)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Pritožnik: Hamas (zastopnik: L. Glock, odvetnik)

Druge stranke v postopku: Svet Evropske unije, Francoska republika, Evropska komisija

Predlog

Sodba z dne 14. decembra 2018, Hamas/Svet, T-400/10 RENV, naj se razveljavi v delu, v katerem se z njo zavrača predlog za ugotovitev ničnosti teh aktov:

Sklep Sveta 2011/430/SZVP z dne 18. julija 2011 (UL 2011, L 188, str. 47) o posodobitvi seznama oseb, skupin in organizacij, za katere se uporabljajo členi 2, 3 in 4 Skupnega stališča 2001/931/SZVP o uporabi posebnih ukrepov za boj proti terorizmu, sklepi Sveta 2011/872/SZVP z dne 22. decembra 2011 (UL 2011, L 343, str. 54), 2012/333/SZVP z dne 25. junija 2012 (UL 2012, L 165, str. 72), 2012/765/SZVP z dne 10. decembra 2012 (UL 2012, L 337, str. 50), 2013/395/SZVP z dne 25. julija 2013 (UL 2013, L 201, str. 57), 2014/72/SZVP z dne 10. februarja 2014 (UL 2014, L 40, str. 56), in 2014/483/SZVP z dne 22. julija 2014 (UL 2014, L 217, str. 35) s katerim se posodablja in po potrebi spreminjam seznam oseb, skupin in organizacij za katere se uporabljajo členi 2, 3 in 4 Skupnega stališča 2001/931/SZVP o uporabi posebnih ukrepov za boj proti terorizmu in razveljavljajo sklepi 2011/430, 2011/872, 2012/333, 2012/765, 2013/395 oziroma 2014/72,

in

izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 687/2011 z dne 18. julija 2011 (UL 2011, L 188, str. 2), št. 1375/2011 z dne 22. decembra 2011 (UL 2011, L 343, str. 10), št. 542/2012 z dne 25. junija 2012 (UL 2012, L 165, str. 12), št. 1169/2012 z dne 10. decembra 2012 (UL 2012, L 337, str. 2), št. 714/2013 z dne 25. julija 2013 (UL 2013, L 201, str. 10), št. 125/2014 z dne 10. februarja 2014 (UL 2014, L 40, str. 9), in št. 790/2014 z dne 22. julija 2014 (UL 2014, L 217, str. 1), o izvajanju člena 2(3) Uredbe (ES) št. 2580/2001 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte zaradi boja proti terorizmu, s katerimi so razveljavljene izvedbene uredbe (EU) št. 83/2011, 687/2011, 1375/2011, 542/2012, 1169/2012, 714/2013 oziroma 125/2014,

v delu, v katerem se ti akti nanašajo na Hamas vključno s Hamas-Izz al-Din al-Qassem.

Dokončno odloči o vprašanjih, ki so predmet te pritožbe;

Svetu naloži plačilo vseh stroškov v zadevah T-400/10, T-400/10 RENV, C-79/15 P in v tej zadevi.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Prvi pritožbeni razlog se nanaša na kršitev načel v zvezi z razdelitvijo dokaznega bremena glede resničnosti dejstev:

Splošno sodišče je kršilo načela glede razdelitve dokaznega bremena, ki so opredeljena v sodbi Svet/Hamas, C-79/15 P, in je Hamasu naložilo zelo težko, celo nemogoče, dokazno breme;

podredno, Splošno sodišče je kršilo načela glede razdelitve dokaznega bremena s presojo, da Hamas ni konkretno in podrobno izpodbijal dejstev, ki jih je ugotovil Svet;

Splošno sodišče ni izpolnilo svoje obveznosti, da pravno zadostno odgovori na vse argumente, ki jih tožeče stranka navaja glede možnosti, da se ji pripišejo teroristična dejanja.

Drugi pritožbeni razlog se nanaša na kršitev pravice do učinkovitega sodnega nadzora:

Splošno sodišče pritožniku ni zagotovilo pravice do učinkovitega sodnega nadzora s tem, da ni ugotovilo, da Svet ni dokazal resničnosti dejstev iz njegove obrazložitve;

Splošno sodišče je še nadalje kršilo pravico do učinkovitega sodnega nadzora, čeprav je ukrep procesnega vodstva potrdil, da sporni akti niso temeljili na dovolj trdni dejanski podlagi;

Splošno sodišče je na škodo pritožnika zavrnilo tožbeni razlog napake Sveta v zvezi z resničnostjo dejstev po neuravnoteženem postopku.

Tretji pritožbeni razlog se nanaša na to, da je Splošno sodišče kršilo člen 1(4) skupnega stališča s tem, da je presodilo, da je bila britanska odločba, na katero se je skliceval Svet, obsodba:

Opredelitev obsodbe, ki jo podaja Splošno sodišče, ni skladna z merili, določenimi v Skupnem stališču 2001/931, in obveznosti obrazložitve aktov odvzame ves pomen;

Splošno sodišče je izhajajoč iz te napačne opredelitve tudi onemogočilo sodni nadzor nad kvalifikacijo dejstev iz nacionalnih odločb.

Četrti pritožbeni razlog: Splošno sodišče je tožbeni razlog, da Svet ni dovolj upošteval razvoj situacije zaradi poteka časa, lahko zavrnil le s kršitvijo člena 61, drugi odstavek, Statuta Sodišča, z nezakonito nadomestitvijo razlogov in z opiranjem na napačno premiso.

Peti pritožbeni razlog: Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo pri razlagi člena 296 PDEU s tem, da je razsodilo, da so dejstva , ki jih je avtonomno ugotovil Svet, in njihova kvalifikacija podana dovolj natančno in konkretno v obrazložitvi, tako da jih tožeča stranka lahko izpodbija in jih sodišče lahko preizkusi.

____________