Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 13 lipca 2018 r. w sprawie T-606/16, Pereira / Komisja, wniesione w dniu 11 września 2018 r. przez Felismino Pereirę

(Sprawa C-571/18 P)

Język postępowania: francuski

Strony

Wnoszący odwołanie: Felismino Pereira (przedstawiciel: N. de Montigny, avocate)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska

Postanowieniem z dnia 14 lutego 2019 r. Trybunał (siódma izba) odrzucił odwołanie jako oczywiście niedopuszczalne.

____________