Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (pierwsza izba) wydanego w dniu 11 września 2018 r. w sprawie T-757/17, Kerstens / Komisja, wniesione w dniu 11 września 2018 r. przez Petrusa Kerstensa

(Sprawa C-577/18 P)

Język postępowania: francuski

Strony

Wnoszący odwołanie: Petrus Kerstens (przedstawiciel: adwokat C. Mourato)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska

Postanowieniem z dnia 22 stycznia 2019 r. Trybunał (szósta izba) oddalił odwołanie.

____________