Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Curtea de Apel Timișoara (Rumänien) den 24 december 2018 – SC Terracult SRL mot Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad – Serviciul Inspecție Fiscală Persoane Juridice 5, Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara – Serviciul de Soluționare a Contestațiilor

(Mål C-835/18)

Rättegångsspråk: rumänska

Hänskjutande domstol

Curtea de Apel Timișoara

Parter i det nationella målet

Klagande: SC Terracult SRL

Motparter: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad – Serviciul Inspecție Fiscală Persoane Juridice 5, Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara – Serviciul de Soluționare a Contestațiilor

Tolkningsfråga

Utgör mervärdesskattedirektivet samt principerna om skatteneutralitet, effektivitet och proportionalitet, i en situation som den som är aktuell i det nationella målet, hinder för en förvaltningspraxis och/eller tolkning av nationella bestämmelser enligt vilka det inte är möjligt att korrigera vissa fakturor och, till följd därav, redovisa de korrigerade fakturorna i mervärdesskattedeklarationen för den period under vilken korrigeringen har gjorts, för transaktioner utförda under en period som har varit föremål för en skatterevision på grundval av vilken skattemyndigheterna har utfärdat ett beskattningsbeslut som har vunnit laga kraft, när det efter det att beskattningsbeslutet har utfärdats framkommer ytterligare information och uppgifter som medför att andra skatteregler ska tillämpas?

____________