Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Maďarsko) dne 3. prosince 2018 – Ryanair Designated Activity Company v. Országos Rendőr-főkapitányság

(Věc C-754/18)

Jednací jazyk: maďarština

Předkládající soud

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Ryanair Designated Activity Company

Žalovaný: Országos Rendőr-főkapitányság

Předběžné otázky

Má čl. 5 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS1 , který se týká práva vstupu, být vykládán v tom smyslu, že pro účely uvedené směrnice jak držení platné karty pobytu podle článku 10, tak držení platné karty trvalého pobytu podle článku 20, zbavují rodinného příslušníka povinnosti mít víza v okamžiku vstupu na území členského státu?

V případě kladné odpovědi na první předběžnou otázku, má být článek 5 směrnice 2004/38 a jeho odstavec 2 vykládány stejným způsobem v případě, že osoba, která je rodinným příslušníkem občana Unie a nemá státní příslušnost jiného členského státu, nabyla právo trvalého pobytu ve Spojeném království, přičemž uvedený stát jí vydal kartu trvalého pobytu? Jinými slovy, je držitel karty trvalého pobytu podle článku 20 uvedené směrnice, vydané Spojeným královstvím, osvobozen od povinnosti získat vízum, bez ohledu na to, že na uvedený stát se nevztahuje ani nařízení Rady (ES) č. 539/2001 ze dne 15. března 2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni, kterou zmiňuje čl. 5 odst. 2 směrnice 2004/38, ani nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 ze dne 9. března 2016, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex)?

V případě kladné odpovědi na první a druhou předběžnou otázku má být držení karty trvalého pobytu vydané v souladu s článkem 20 směrnice 2004/38 považováno samo o sobě za dostatečný důkaz, že její držitel je rodinným příslušníkem občana Unie, a bez potřeby jakéhokoli dodatečného ověřování či potvrzení je oprávněn – jako rodinný příslušník – vstupovat na území jiných členských států a je osvobozen od vízové povinnosti uvedené v čl. 5 odst. 2 uvedené směrnice?

V případě, že Soudní dvůr odpoví záporně na třetí předběžnou otázku, má být čl. 26 odst. 1 písm. b) a čl. 26 odst. 2 úmluvy k provedení Schengenské dohody vykládán v tom smyslu, že letecký dopravce musí, kromě kontroly cestovních dokumentů zkontrolovat, zda cestující, který zamýšlí cestovat s kartou trvalého pobytu podle článku 20 směrnice 2004/38, je skutečně rodinným příslušníkem občana Unie v okamžiku vstupu?

V případě kladné odpovědi Soudního dvora na čtvrtou otázku,

i)    v případě, že letecký dopravce nemůže určit, zda cestující, který zamýšlí cestovat s kartou trvalého pobytu podle článku 20 směrnice 2004/38, je skutečně rodinným příslušníkem občana Unie v okamžiku vstupu, má tento letecký dopravce povinnost odepřít dotčené osobě vstup na palubu letadla a odmítnout její přepravu do jiného členského státu?

ii)    v případě, že letecký dopravce neprovede kontrolu této okolnosti a neodepře přepravu cestujícímu, který nemůže prokázat, že je rodinným příslušníkem, ale disponuje kartou trvalého pobytu, lze tomuto leteckému dopravci uložit z tohoto důvodu pokutu na základě čl. 26 odst. 2 úmluvy k provedení Schengenské dohody?

____________

1 Úř. věst. 2004, L 158, s. 77.