Language of document :

2018 m. gruodžio 3 d. Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Ryanair Designated Activity Company / Országos Rendőr-főkapitányság

(Byla C-754/18)

Proceso kalba: vengrų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Ryanair Designated Activity Company

Atsakovė: Országos Rendőr-főkapitányság (Vengrijos generalinė policijos direkcija)

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/38/EB1 dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, iš dalies keičiančios Reglamentą (EEB) Nr. 1612/68 ir panaikinančios [d]irektyvas 64/221/EEB, 68/360/EEB, 72/194/EEB, 73/148/EEB, 75/34/EEB, 75/35/EEB, 90/364/EEB, 90/365/EEB ir 93/96/EEB, 5 straipsnio 2 dalis, susijusi su įvažiavimo teise, turi būti aiškinama taip, kad taikant šią direktyvą šeimos narys, turintis 10 straipsnyje numatytą galiojančią leidimo gyventi šalyje kortelę arba 20 straipsnyje nurodytą leidimo nuolatos gyventi šalyje kortelę, atleidžiamas nuo pareigos turėti vizą atvykstant į valstybės narės teritoriją?

2.    Tuo atveju, jei atsakymas į pirmąjį klausimą būtų teigiamas, ar Direktyvos 2004/38 5 straipsnis ir jo 2 dalis turi būti aiškinami taip pat, kai asmuo, kuris yra Sąjungos piliečio šeimos narys ir neturi kitos valstybės narės pilietybės, įgijo teisę nuolatos gyventi Jungtinėje Karalystėje ir būtent ši valstybė išdavė jam leidimą nuolatos gyventi šalyje kortelę? Kitaip tariant, asmuo, turintis Jungtinės Karalystės išduotą šios direktyvos 20 straipsnyje nurodytą leidimo nuolatos gyventi šalyje kortelę, atleidžiamas nuo pareigos turėti vizą, neatsižvelgiant į tai, kad šioje valstybėje narėje nėra taikomas nei Direktyvos 2004/38 5 straipsnio 2 dalyje nurodytas 2001 m. kovo 15 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus, nei 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/399 dėl taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Sąjungos kodekso (Šengeno sienų kodeksas)?

3.    Jeigu atsakymas į pirmąjį ir antrąjį prejudicinius klausimus būtų teigiamas, ar turima leidimo nuolatos gyventi šalyje kortelė, išduota pagal Direktyvos 2004/38 20 straipsnį, turėtų būti savaime laikoma pakankamu įrodymu, kad kortelės turėtojas yra Sąjungos piliečio šeimos narys ir, nesant būtinybės papildomai patikrinti arba patvirtinti, kaip šeimos nariui jam leidžiama atvykti į kitos valstybės narės teritoriją ir iš jo nereikalaujama turėti vizos pagal šios direktyvos 5 straipsnio 2 dalį?

4.    Jei į trečiąjį prejudicinį klausimą Teisingumo Teismas atsakytų neigiamai, ar Konvencijos dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo 26 straipsnio 1 dalies b punktas ir 2 dalis turi būti aiškinami taip, kad oro vežėjas atvykimo momentu privalo ne tik patikrinti kelionės dokumentus, bet ir nustatyti, ar keleivis, kuris keliauja su leidimo nuolatos gyventi šalyje kortele, numatyta Direktyvos 2004/38 20 straipsnyje, iš tiesų yra Sąjungos piliečio šeimos narys?

5.    Jei Teisingumo Teismas į ketvirtąjį prejudicinį klausimą atsakytų teigiamai:

i)    ar tuo atveju, jeigu oro vežėjas negali nustatyti, ar keleivis, kuris keliauja su leidimo nuolatos gyventi šalyje kortele, numatyta Direktyvos 2004/38 20 straipsnyje, iš tiesų yra Sąjungos piliečio šeimos narys atvykimo momentu, vežėjas privalo atsisakyti šį asmenį įlaipinti į orlaivį ir vežti į kitą valstybę narę?

ii)    ar tuo atveju, kai oro vežėjas nepatikrina šios aplinkybės arba neatsisako vežti keleivio, kuris negali patvirtinti savo kaip šeimos nario statuso, – nors, kita vertus, turi leidimo nuolatos gyventi šalyje kortelę, – šiam vežėjui už tai gali būti skirta bauda pagal Konvencijos dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo 26 straipsnio 2 dalį?

____________

1 OL L 158, 2004, p. 77; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 5 t., p. 46.