Language of document :

Преюдициално запитване от Finanzgericht Hamburg (Германия), постъпило на 25 януари 2019 г. — HA/Finanzamt Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst

(Дело C-47/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Finanzgericht Hamburg

Страни в главното производство

Жалбоподател: HA

Ответник: Finanzamt Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst

Преюдициални въпроси

1.    Понятието „училищно или университетско образование“ в член 132, параграф 1, букви и) и й) от Директива 2006/112 на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност1 (Директивата за ДДС) включва ли и уроците по сърф и ветроходство? Достатъчно ли е тези уроци да се предлагат в поне едно училище или висше училище в държавата членка?

2.    За да се приеме, че е налице училищно или университетско образование по смисъла на член 132, параграф 1, букви и) и й) от Директивата за ДДС необходимо ли е уроците да влизат в оценяването или е достатъчно курсът по сърф или ветроходство да се осъществява в рамките на мероприятие на училището или висшето училище, например училищна екскурзия?

3.    Може ли признаването на училище по сърф и ветроходство като организация със сроден предмет на дейност по смисъла на член 132, параграф 1, буква и) от Директивата за ДДС да се изведе от правните разпоредби — уреждащи училищното или университетското образование, според които и външни курсове по сърф или ветроходство са част от часовете по физическо възпитание или от университетското образование на учителите по физическо възпитание, за които се поставя оценка или се предоставя друг документ за удостоверяване на постигнатите резултати — и/или от обществения интерес от заниманията със спорт? За подобно признаване необходимо ли е пряко или непряко поемане на разноските за курсовете от страна на училището или висшето училище?

4.    Представляват ли курсовете по сърф или ветроходство в рамките на училищна екскурзия тясно свързани със защитата на децата и младежите услуги по смисъла на член 132, параграф 1, буква з) от Директивата за ДДС; ако да, необходимо ли е полагането на грижи да е с определена продължителност?

5.    Изисква ли формулировката „частните уроци, давани от преподавателски кадри и съответстващи на училищното или университетското образование“ в член 132, параграф 1, буква й) от Директивата за ДДС данъчнозадълженото лице лично да дава урока?

____________

1 ОВ L 347, 2006 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7.