Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Finanzgericht Hamburg (Německo) dne 25. ledna 2019 – HA v. Finanzamt Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst

(Věc C-47/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Finanzgericht Hamburg

Účastníci původního řízení

Žalobce: HA

Žalovaný: Finanzamt Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst

Předběžné otázky

1.    Vztahuje se pojem „školské nebo vysokoškolské vzdělávání“ uvedený v čl. 132 odst. 1 písm. i) směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty1 (směrnice o DPH), resp. pojem „školské nebo vysokoškolské vyučování“ uvedený v čl. 132 odst. 1 písm. j) uvedené směrnice, i na výuku surfování a plachtění? Stačí, když je takováto výuka nabízena alespoň na jedné škole nebo vysoké škole daného členského státu?

2.    Je k naplnění pojmu „školské nebo vysokoškolské vzdělávání“ ve smyslu čl. 132 odst. 1 písm. i) směrnice o DPH, resp. pojmu „školské nebo vysokoškolské vyučování“ ve smyslu čl. 132 odst. 1 písm. j) uvedené směrnice, třeba, aby byla výuka klasifikována, nebo stačí, aby kurz surfování nebo plachtění probíhal v rámci akce pořádané příslušnou školou nebo univerzitou, například v rámci třídní akce?

3.    Může být škola surfování a plachtění uznána za subjekt s podobnými cíli ve smyslu čl. 132 odst. 1 písm. i) směrnice o DPH na základě ustanovení právních předpisů týkajících se škol nebo univerzit, která stanoví, že i kurzy surfování nebo plachtění poskytované externími subjekty jsou součástí tělesné výchovy nebo vysokoškolského vzdělávání učitelů tělesné výchovy a sportu a jsou hodnoceny známkami či jiným způsobem, popřípadě na základě skutečnosti, že účast na sportovní činnosti je v obecném zájmu? Je k takovému uznání nezbytné, aby škola nebo univerzita hradila náklady na tyto kursy, ať již přímo, či nepřímo?

4.    Představují kurzy surfování nebo plachtění absolvované v rámci třídní akce poskytnutí služby úzce související s ochranou dětí a mládeže ve smyslu čl. 132 odst. 1 písm. h) směrnice o DPH; pokud ano, je přitom nutné, aby ochrana trvala po určitou dobu?

5.    Vyplývá z formulace „poskytnutí školského nebo vysokoškolského vyučování soukromými učiteli“ uvedené v čl. 132 odst. 1 písm. j) směrnice o DPH, že osoba povinná k dani musí poskytovat vyučování osobně?

____________

1 Úř. věst. 2006, L 347, s. 1.