Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 25. siječnja 2019. uputio Finanzgericht Hamburg (Njemačka) – HA protiv Finanzamt Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst

(predmet C-47/19)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Finanzgericht Hamburg

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: HA

Tuženik: Finanzamt Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst

Prethodna pitanja

Obuhvaća li pojam školskog i sveučilišnog obrazovanja u smislu članka 132. stavka 1. točaka (i) i (j) Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost1 (Direktiva o PDV-u) i poduku surfanja i jedrenja? Je li dovoljno ako se takva poduka nudi u barem jednoj školi ili barem na jednom sveučilištu?

Je li za postojanje pretpostavke školskog ili sveučilišnog obrazovanja u smislu članka 132. stavka 1. točaka (i) i (j) Direktive o PDV-u nužno da poduka ulazi u ocjenu ili je dovoljno ako se tečaj surfanja ili jedrenja provodi u okviru događaja koji organizira škola ili sveučilište, primjerice, na razrednom putovanju?

Može li priznavanje škole za surfanje i jedrenje kao organizacije sa sličnim ciljem u smislu članka 132. stavka 1. točke (i) Direktive o PDV-u proizlaziti iz odredaba prava o školama i sveučilištima, prema kojima su i vanjski tečajevi surfanja ili jedrenja dio sportske poduke ili sveučilišnog obrazovanja sportskih nastavnika s ocjenjivanjem ili drugim dokazom sposobnosti i/ili su u općem interesu sportske aktivnosti? Je li za takvo priznavanje nužno da škola ili sveučilište izravno ili neizravno preuzima troškove tečajeva?

Jesu li tečajevi surfanja ili jedrenja u okviru razrednog putovanja isporuka usluga koja je usko povezana sa zaštitom djece i mladih osoba u smislu članka 132. stavka 1. točke (h) Direktive o PDV-u? Ako da, je li za to nužno određeno trajanje te zaštite?

Pretpostavlja li formulacija „privatna poduka koju daju učitelji i koja obuhvaća školsko i sveučilišno obrazovanje” iz članka 132. stavka 1. točke (j) Direktive o PDV-u to da porezni obveznik poduku daje osobno?

____________

1 SL 2006., L 347, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 120.)