Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Hamburg (Nemecko) 25. januára 2019 – HA/Finanzamt Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst

(vec C-47/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Finanzgericht Hamburg

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: HA

Žalovaný: Finanzamt Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst

Prejudiciálne otázky

Zahŕňa pojem školské alebo univerzitné vzdelávanie (vyučovanie) v článku 132 ods. 1 písm. i) a j) smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty1 (ďalej len „smernica o DPH“) aj kurz surfovania a plachtenia? Je postačujúce, ak takýto kurz ponúka aspoň jedna škola alebo univerzita členského štátu?

Je na účely školského alebo univerzitného vzdelávania (vyučovania) v zmysle článku 132 ods. 1 písm. i) a j) smernice o DPH potrebné, aby bolo vyučovanie známkované alebo postačuje, ak je kurz surfovania alebo plachtenia realizovaný v rámci podujatia organizovaného školou alebo univerzitou, napríklad v rámci triedneho výletu?

Môže uznanie školy surfovania a plachtenia za subjekt s podobnými cieľmi v zmysle článku 132 ods. 1 písm. i) smernice o DPH vyplývať z ustanovení právnych predpisov o školách a univerzitách, podľa ktorých aj externé kurzy surfovania a plachtenia sú súčasťou telesnej výchovy alebo univerzitného vzdelávania učiteľov telesnej výchovy so známkovaním alebo s iným dôkazom o absolvovaní a/alebo zo všeobecného záujmu na pestovaní športu? Je na účely tohto uznania potrebné, aby škola alebo univerzita priamo alebo nepriamo hradila náklady na kurzy?

Predstavujú kurzy surfovania alebo plachtenia v rámci triedneho výletu poskytovanie služieb úzko súvisiace s ochranou detí a mládeže v zmysle článku 132 ods. 1 písm. h) smernice o DPH? Ak áno, je k tomu potrebné, aby táto ochrana trvala určitú dobu?

Vyžaduje formulácia „poskytovanie školského alebo univerzitného vyučovania súkromne učiteľmi“, použitá v článku 132 ods. 1 písm. j) smernice o DPH, aby zdaniteľná osoba poskytovala vyučovanie osobne?

____________

1 Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1.