Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberster Gerichtshof (Rakousko) dne 18. ledna 2019 - AT v. Pensionsversicherungsanstalt

(Věc C-32/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Oberster Gerichtshof

Účastníci původního řízení

Žalobce: AT

Žalovaná: Pensionsversicherungsanstalt

Předběžné otázky

Musí být čl. 17 odst. 1 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS1 vykládán tak, že aby zaměstnané osoby, které v době ukončení pracovní činnosti dosáhly věku stanoveného právem státu zaměstnání pro nárok na starobní důchod, nabyly právo trvalého pobytu před dosažením pěti let pobytu, musely by v předcházejících nejméně dvanácti měsících pracovat a nepřetržitě pobývat ve státě zaměstnání déle než tři roky?

V případě záporné odpovědi na první otázku:

Náleží zaměstnaným osobám podle první alternativy uvedené v čl. 17 odst. 1 písm. a) směrnice 2004/38/ES právo trvalého pobytu v případě, že zahájí výdělečnou činnost v jiném členském státě v době, kdy je zřejmé, že svou výdělečnou činnost budou do dovršení zákonného věku pro odchod do důchodu moci vykonávat jen poměrně krátce a že v důsledku nízkých příjmů budou přinejmenším po skončení výdělečné činnosti odkázány na systém sociální pomoci hostitelského členského státu?

____________

1     Úř. věst. 2004, L 158, s. 77; Zvl. vyd. 05/05, s. 46.