Language of document :

Az Oberster Gerichtshof (Ausztria) által 2019. január 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – AT kontra Pensionsversicherungsanstalt

(C-32/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Oberster Gerichtshof

Az alapeljárás felei

Felperes: AT

Alperes: Pensionsversicherungsanstalt

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 17. cikke (1) bekezdésének a) pontját, hogy azon munkavállalóknak, akik munkájuk befejezésekor elérték a foglalkoztatás helye szerinti tagállam jogszabályaiban az öregségi nyugdíjjogosultságra megállapított életkort, korábban legalább a megelőző tizenkét hónapban dolgozniuk kell, és több mint három évig folyamatosan a foglalkoztatás helye szerinti tagállamban kell tartózkodniuk ahhoz, hogy az ötéves tartózkodási idő letelte előtt huzamos tartózkodáshoz való jogot szerezzenek?

Az első kérdésre adandó nemleges válasz esetén:

Megilleti-e az uniós polgárokról szóló irányelv 17. cikke (1) bekezdése a) pontjának első fordulata szerinti munkavállalókat a huzamos tartózkodáshoz való jog, ha valamely másik tagállamban olyan időpontban kezdenek dolgozni, amelyben előre látható, hogy a jog szerinti öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig csak viszonylag rövid ideig tudnak dolgozni, és alacsony jövedelmük miatt legalábbis munkájuk befejezése után a fogadó tagállam szociális segítségnyújtási rendszerére lesznek utalva?

____________

1 HL 2004. L 158., 77. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 5. kötet, 46. o.; helyesbítés: HL 2009. L 274., 47. o.