Language of document :

2019 m. sausio 18 d. Oberster Gerichtshof (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje AT / Pensionsversicherungsanstalt

(Byla C-32/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Oberster Gerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas ir kasatorius: AT

Atsakovė ir kita kasacinio proceso šalis: Pensionsversicherungsanstalt

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje1 , iš dalies keičiančios Reglamentą (EEB) Nr. 1612/68 ir panaikinančios Direktyvas 64/221/EEB, 68/360/EEB, 72/194/EEB, 73/148/EEB, 75/34/EEB, 75/35/EEB, 90/364/EEB, 90/365/EEB ir 93/96/EEB (toliau – Direktyva 2004/38/EB), 17 straipsnio 1 dalies a punktą reikia aiškinti taip, kad darbuotojai, kurie baigę dirbti yra pasiekę tokį amžių, kuris pagal darbo vietos valstybės narės įstatymus suteikia teisę į senatvės pensiją, turi būti dirbę toje valstybėje narėje ne trumpiau kaip paskutinius dvylika mėnesių ir gyvenę joje ištisai ilgiau kaip trejus metus tam, kad įgytų nuolatinio gyvenimo toje valstybėje narėje teisę prieš pasibaigiant penkerių metų laikotarpiui?

2.    Jeigu atsakymas į pirmąjį klausimą būtų neigiamas:

Ar pagal Direktyvos 2004/38/EB 17 straipsnio 1 dalies a punkto pirmą alternatyvą darbuotojai turi nuolatinio gyvenimo teisę, jei jie įsidarbina kitoje valstybėje narėje tada, kada galima numatyti, kad dirbti iki teisę į senatvės pensiją suteikiančio amžiaus jie galės santykinai trumpą laikotarpį ir baigę dirbti dėl mažų pajamų bet kuriuo atveju bus priklausomi nuo priimančiosios valstybės narės socialinės paramos išmokų?

____________

1 OL L 158, 2004, p. 77.