Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 27. oktobrī Adis Higiene, S.L. iesniedza par Vispārējās tiesas (ceturtā palāta) 2018. gada 10. augusta rīkojumu lietā T309/18 Adis Higiene/EUIPO – Farecla Products (“G3 Extra Plus”)

(Lieta C669/18 P)

Tiesvedības valoda – spāņu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Adis Higiene, S.L. (pārstāve: M. Sanmartín Sanmartín, advokāte)

Otrs lietas dalībnieks: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs

Ar 2019. gada 27. februāra rīkojumu Tiesa (sestā palāta) noraidīja apelācijas sūdzību un piesprieda Adis Higiene, S.L segt savus tiesāšanās izdevumus pašai.

____________