Language of document :

Odwołanie od postanowienia Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 10 sierpnia 2018 r. w sprawie T-309/18 Adis Higiene / EUIPO – Farecla Products (G3 Extra Plus), wniesione w dniu 27 października 2018 r. przez Adis Higiene, S.L.

(Sprawa C-669/18 P)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Skarżąca: Adis Higiene, S.L. (przedstawiciel: M.J. Sanmartín Sanmartín, abogada)

Druga strona postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Postanowieniem z dnia 27 lutego 2019 r. Trybunał (szósta izba) odrzucił odwołanie i postanowił, że Adis Higiene, S.L. pokrywa własne koszty.

____________