Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Cour d'appel de Bruxelles (Belgien) den 8. februar 2019 – Viasat UK Ltd og Viasat Inc. mod Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)

(Sag C-100/19)

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Cour d'appel de Bruxelles

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Viasat UK Ltd og Viasat Inc.

Sagsøgt: Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)

Intervenienter: Inmarsat ventures Ltd c.o. og Eutelsat S.A.

Præjudicielle spørgsmål

Skal artikel 4, stk. 1, litra c), nr. ii), artikel 7, stk. 1, og artikel 8, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 626/2008/EF 1 af 30. juni 2008 om udvælgelse af og udstedelse af tilladelser til systemer, som leverer mobile satellittjenester (mobile satellite services, MSS) fortolkes således, at medlemsstaternes kompetente myndigheder således som omhandlet i beslutningens artikel 8, stk. 1, i tilfælde, hvor det viser sig, at den operatør, der er udvalgt i henhold til afsnit II i nævnte beslutning, ikke har leveret mobile satellittjenester via et mobilt satellitsystem inden den skæringsdato, der er fastsat i beslutningens artikel 4, stk. 1, litra c), nr. ii), kan nægte at give tilladelse til deployering af supplerende jordbaserede komponenter med den begrundelse, at operatøren ikke har overholdt den forpligtelse, som denne har indgået i sin ansøgning?

Såfremt det første spørgsmål besvares benægtende, skal de samme bestemmelser da fortolkes således, at medlemsstaternes kompetente myndigheder således som omhandlet i nævnte beslutnings artikel 8, stk. 1, kan nægte at give tilladelse til deployering af supplerende jordbaserede komponenter til denne operatør med den begrundelse, at denne ikke har opfyldt dækningsforpligtelsen senest den 13. juni 2016?

____________

1     EUT L 172, s. 15.