Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour d’appel de Bruxelles (Belgia) 8. veebruaril 2019 – Viasat UK Ltd, Viasat Inc. versus Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)

(kohtuasi C-100/19)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Cour d’appel de Bruxelles

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitajad: Viasat UK Ltd, Viasat Inc.

Vastustaja: Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)

Menetlusse astunud kolmandad isikud: Inmarsat Ventures Ltd c.o., Eutelsat SA

Eelotsuse küsimused

1.    Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. juuni 2008. aasta otsus nr 626/2008/EÜ liikuva kosmoseside teenuseid pakkuvate süsteemide valiku ja nendega seotud lubade andmise kohta1 artikli 4 lõike 1 punkti c alapunkti ii, artikli 7 lõiget 1 ja artikli 8 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et juhul, kui on ilmnenud, et viimati nimetatud otsuse II jao kohaselt valitud operaator ei ole liikuva kosmoseside süsteemi kaudu pakkunud liikuva kosmoseside teenuseid kõnealuse otsuse artikli 4 lõike 1 punkti c alapunktis ii sätestatud tähtpäevaks, peavad sama otsuse artikli 8 lõikes 1 nimetatud liikmesriikide pädevad asutused keelduma kõnealusele operaatorile loa andmisest komplementaarsete maakomponentide kasutamiseks, sest kõnealune operaator ei ole täitnud oma taotluses võetud kohustust?

2.    Kas juhul, kui esimesele küsimusele vastatakse eitavalt, tuleb neid samu sätteid tõlgendada nii, et samas kontekstis võivad sama otsuse artikli 8 lõikes 1 nimetatud liikmesriikide pädevad asutused keelduda kõnealusele operaatorile lubade andmisest komplementaarsete maakomponentide kasutamiseks, sest kõnealune operaator ei ole täitnud levialalist kohustust 13. juuniks 2016?

____________

1 ELT L 172, lk 15.