Language of document :

2019 m. vasario 8 d. Cour d'appel de Bruxelles (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Viasat UK Ltd, Viasat Inc. / Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)

(Byla C-100/19)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Cour d'appel de Bruxelles

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantės: Viasat UK Ltd, Viasat Inc.

Kita apeliacinio proceso šalis: Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 2008 m. birželio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 626/2008/EB1 dėl sistemų, kuriomis teikiamos judriojo palydovinio ryšio paslaugos, 4 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunktis, 7 straipsnio 1 dalis ir 8 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinami taip, kad tuo atveju, jeigu nustatoma, kad pagal to sprendimo II antraštinę dalį atrinktas operatorius nesuteikė judriojo palydovinio ryšio paslaugos pasinaudodamas judriojo palydovinio ryšio sistema iki šio sprendimo 4 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunktyje nustatytos datos, to paties sprendimo 8 straipsnio 1 dalyje nurodytos valstybių narių kompetentingos institucijos privalo atsisakyti suteikti tam operatoriui leidimus įrengti papildomus antžeminius komponentus dėl to, kad tas operatorius neįvykdė teikiant kandidatūrą prisiimto įsipareigojimo?

2.    Jeigu atsakymas į pirmąjį klausimą būtų neigiamas, ar šias nuostatas reikia aiškinti taip, kad tomis pačiomis aplinkybėmis to paties sprendimo 8 straipsnio 1 dalyje minimos valstybių narių kompetentingos institucijos gali atsisakyti tam operatoriui išduoti leidimus įrengti papildomus antžeminius komponentus remdamosi tuo, kad jis iki 2016 m. birželio 13 d. neįvykdė įsipareigojimo užtikrinti tam tikrą aprėptį?

____________

1 OL L 172, p. 15.