Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour d'appel de Bruxelles (Belgien) den 8 februari 2019 – Viasat UK Ltd, Viasat Inc mot Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)

(Mål C-100/19)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Cour d'appel de Bruxelles

Part(er) i det nationella målet

Klagande: Viasat UK Ltd, Viasat Inc

Motpart: Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)

Ytterligare deltagare i rättegången: Inmarsat Ventures Ltd c.o., Eutelsat SA

Tolkningsfrågor

Ska artiklarna 4.1 c ii, 7.1 och 8.1 i Europaparlamentets och rådets beslut nr 626/2008/EG av den 30 juni 2008 om urval och tillståndsgivning avseende system som tillhandahåller mobila satellittjänster (MSS) 1 tolkas på så sätt att medlemsstaternas behöriga myndigheter som avses i artikel 8.1 i det beslutet – i händelse det är fastslaget att den operatör som utvalts i enlighet med avdelning II i detta beslut inte har tillhandahållit mobila satellittjänster via ett mobilsatellitsystem till det slutdatum som anges i artikel 4.1 c ii i detta beslut – ska vägra att bevilja operatören tillstånd för installation av kompletterande markkomponenter, eftersom denne inte har infriat det åtagande som gjorts i samband med ansökan?

Ska dessa bestämmelser, i händelse av nekande svar på den första frågan, tolkas på så sätt att medlemsstaternas behöriga myndigheter som avses i artikel 8.1 i beslutet, mot samma bakgrund, får vägra att bevilja operatören tillstånd för installation av kompletterande markkomponenter eftersom denne inte har infriat sitt åtagande i fråga om täckning senast den 13 juni 2016?

____________

1 EUT L 172, s. 15.