Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 14. februārī Eiropas Komisija iesniedza par Vispārējās tiesas (ceturtā palāta paplašinātā sastāvā) 2018. gada 4. decembra spriedumu lietā T-518/16 Carreras Sequeros u.c./Komisija

(Lieta C-119/19 P)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: T. S. Bohr, G. Gattinara, L. Vernier)

Pārējie lietas dalībnieki: Francisco Carreras Sequeros, Mariola de las Heras Ojeda, Olivier Maes, Gabrio Marinozzi, Giacomo Miserocchi, Marc Thieme Groen, Eiropas Parlaments, Eiropas Savienības Padome

Prasījumi

atcelt 2018. gada 4. decembra spriedumu Carreras Sequeros u.c./Komisija, T-518/16;

nodot lietu atpakaļ Vispārējai tiesai, lai tā lemtu par pirmajā instancē izvirzītajiem otro, trešo un ceturto prasības pamatu;

atlikt lēmuma par tiesāšanās izdevumiem pieņemšanu.

Pamati un galvenie argumenti

Komisija izvirza divus pamatus.

1. Pirmajā pamatā Komisija norāda, ka ir pieļauta kļūda tiesību piemērošanā, interpretējot Eiropas Savienības Pamattiesību hartas (turpmāk tekstā – “Harta”) 31. panta 2. punktu.

Pirmā daļa ir par kļūdu tiesību piemērošanā, interpretējot Hartas 31. panta 2. punkta saturu. Tiesību uz šajā 31. panta 2. punktā garantētā apmaksātā ikgadējā atvaļinājuma periodu saturs ir precizēts Direktīvas 2003/88 7. pantā 1 . Tātad Vispārējā tiesa esot pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, ņemot vērā citus Direktīvas 2033/88 noteikumus, kā, piemēram, 14. un 23. pantu, un uzskatot tos par piemērojamiem likumdevējam.

Otrajā daļā Komisija norāda uz kļūdu tiesību piemērošanā, interpretējot Hartas 31. panta 2. punktu, jo Vispārējā tiesa uzskata, ka samazinājums atbilstoši Civildienesta noteikumu X pielikuma 6. pantam neesot saderīgs ar apgalvoto principu, kas ir veicināt attiecīgo personu dzīves un darba apstākļu uzlabošanu. Šādam principam nav nekāda juridiska pamata.

Trešā – pakārtotā – daļa ir par kļūdu tiesību piemērošanā, interpretējot citas tiesību normas, kas veido Civildienesta noteikumu X pielikuma 6. panta kontekstu. Vispārējā tiesa esot kļūdaini izslēgusi citas Civildienesta noteikumu normas no savas analīzes tikai tāpēc, ka tās jau pastāvēja pirms grozījumu izdarīšanas Civildienesta noteikumu X pielikuma 6. pantā. Likumdevējam ir plaša novērtējuma brīvība, izvēloties pasākumus, kurus ir jāgroza vai jāatstāj nemainītus.

2. Otrajā pamatā Komisija izvirza kļūdu tiesību piemērošanā, interpretējot Hartas 52. panta 1. punktu. Vispārējā tiesa neesot ņēmusi vērā judikatūru, saskaņā ar kuru likumdevējam ir plaša novērtējuma brīvība, grozot Civildienesta noteikumus, un ka samērīguma principa pārkāpums ir konstatējams tikai tad, ja acīmredzami ir pārkāptas šīs novērtēšanas brīvības robežas.

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/88/EK (2003. gada 4. novembris) par konkrētiem darba laika organizēšanas aspektiem (OV L 299, 9. lpp.).